Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; dalej: k.p.) ma już kilkadziesiąt lat. Przez ten cały okres określał i nadal określa zasady współpracy pracodawców i pracowników. W praktyce nie byłoby to jednak możliwe bez olbrzymiego wkładu Sądu Najwyższego w interpretacje jego przepisów.
Szczególną rolę odgrywały uchwały podejmowane w składzie siedmioosobowym albo nawet całej izby – dotyczyły bowiem kwestii kluczowych dla stron stosunku pracy. Takich orzeczeń SN było do tej pory 120. Spośród nich wybraliśmy kilka najciekawszych i najistotniejszych, składających się na dziesięć zagadnień tematycznych. Uchwały te w znaczący sposób wpłynęły – i nadal wpływają – na funkcjonowanie stron stosunku pracy. Każdy pracodawca powinien więc je poznać.
I. Relacje ze związkami zawodowymi – uchwały składu siedmiu sędziów SN: z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III PZP 7/12, oraz z 21 listopada 2012 r., sygn. akt III PZP 6/12