Gminy w całej Polsce muszą uchwalić nowe plany ogólne, które zastąpią obecne studia zagospodarowania przestrzennego. Mają na to czas do końca 2025 roku. Zmiany mogą poważnie wpłynąć na przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Przetrwanie tych terenów zależy teraz w dużej mierze od aktywności działkowców. Polski Związek Działkowców przygotował kampanię w obronie ROD. Ma wziąć aktywny udział w procesie przyjmowania przez gminy planów ogólnych. O co chodzi?

Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ubiegłoroczna reforma planowania przestrzennego wprowadziła obowiązek opracowania planu ogólnego przez każdą gminę, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To jeden z głównych tematów, który spędza sen z powiek samorządowcom. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku, każda gmina ma obowiązek uchwalić plan ogólny do 1 stycznia 2026 roku.

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co oznacza, że będzie źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organu, który go ustanowił. Zastąpi on studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które nie jest aktem prawa miejscowego, a jedynie dokumentem wewnętrznym.

Nowe przepisy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego stawiają przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod znakiem zapytania. Kluczową rolę w ich przetrwaniu odgrywają sami działkowcy, którzy muszą być aktywni i świadomi nowych regulacji.

Nowe plany przestrzenne a ROD

Jak przypomina Polski Związek Działkowców w podjętej uchwale, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny należące do gminy zostaną podzielone na 13 stref planistycznych. Rodzinne ogródki działkowe będą mogły zostać uwzględnione tylko w trzech z tych stref. Jeżeli teren ROD znajdzie się w innej strefie, może zostać zlikwidowany.

Zagrożenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Jeżeli teren ROD zostanie przeznaczony na inne cele niż zieleń działkowa, jego właściciel ma prawo zlikwidować ogródki. Przymusowa likwidacja ROD może oznaczać przeznaczenie tych terenów na cele publiczne lub komercyjne.

Rola działkowców. Umieścić ogródek w planie

Przetrwanie ogrodów działkowych zależy teraz od działkowców. Mają oni prawo złożyć wniosek w ramach planów ogólnych, korzystając z odpowiedniego formularza. W dokumencie tym będą mogli określić preferowane umiejscowienie ogródka w planie. Jednak czas na złożenie wniosków jest bardzo krótki – jedynie 21 dni.

Wyścig z czasem i formalnościami, by nie stracić ROD

Gminy mają bardzo mało czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, co oznacza, że plany ogólne będą uchwalane w trybie przyspieszonym. Działkowcy muszą nie tylko dowiedzieć się, czy gmina już zaczęła przygotowania, ale także złożyć wniosek zawierający szczegółowe dane geodezyjne, które można uzyskać od Polskiego Związku Działkowców.

Likwidacja ROD. Jak złożyć wniosek w obronie? Jest wsparcie Polskiego Związku Działkowców.

PZD nie pozostawia działkowców samym sobie. Organizacja przygotowała wzór wniosku i zaangażowała zarządy ROD do udzielania pomocy i udostępniania niezbędnych dokumentów. Ponadto, PZD rozpoczął kampanię społeczną, zachęcającą do złożenia wniosków oraz dąży do zmiany regulacji prawnych, aby ogródki działkowe mogły być dopuszczone do wszystkich stref planistycznych.