Będą zmiany w prawie budowlanym. Do podpisu ministra Rozwoju i Technologii zostały skierowane nowe przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany mają umożliwić szersze zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzować kwestie związane z usytuowaniem budynku na działce budowlanej m.in. budynku sytuowanego na działce budowlanej ścianą z oknami lub drzwiami zwróconą w stronę tej granicy w sposób inny niż równoległy.

Nowe rozporządzenie wydane na podstawie prawa budowlanego, to ciąg dalszy procesu uporządkowania zasad budowy oraz eliminacji niejasności interpretacyjnych w obowiązujących przepisach. Autorzy chcieli na przyszłość uniknąć również popełnianie błędów przez samą administrację architektoniczno-budowlaną.

Przepisy zakładają teraz szereg istotnych korekt, mających na celu zwiększenie klarowności zasad oraz poprawę bezpieczeństwa konstrukcji. Dzięki szerszemu zastosowaniu elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków pojawią się też nowe możliwości inwestycyjne.

Wykorzystanie drewna w konstrukcjach budowlanych

Jedną z kluczowych zmian, z której na pewno skorzystają inwestorzy jest dopuszczenie stosowania drewnianych konstrukcyjnych elementów liniowych w budynkach. Przepisy umożliwią wykorzystanie drewna klejonego warstwowo w budynkach niskich, co znacząco poszerza możliwości konstrukcyjne. Dzięki temu, słupy czy belki mogą być wykonane z drewna wysokiej jakości, bez konieczności stosowania kosztownych zabezpieczeń ogniochronnych.

Zmienią się też zasady w zakresie bezpieczeństwa ewakuacji. Resort wprowadza możliwość wykorzystania drewnianych elementów nośnych wewnątrz schodów lub pochylni służących do ewakuacji. To istotne ułatwienie, które pozwoli na tworzenie bezpiecznych ciągów ewakuacyjnych, zarówno dla użytkowników budynków, jak i ekip ratowniczych.

Doprecyzowanie zasad sytuowania budynków na działce

Istotną zmianą jest też doprecyzowanie zasad sytuowania budynków na działce budowlanej. Nowe przepisy wyraźnie określają, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie błędnych interpretacji przepisów oraz zapewnienie jednoznaczności w zastosowaniu tych reguł.

Dodatkowo, wprowadzenie nowego zapisu w rozporządzeniu umożliwia zbliżenie budynku do ściany usytuowanej w sposób inny niż równoległy do granicy działki na której sytuowany jest budynek, pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości.

Chodzi o to, by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m. W pomiarach należy przyjąć najdalej wysunięty element ramy lub innych elementów okna lub drzwi. Zgodnie z wprowadzanym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m), gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  • ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki,
  • odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

Dzięki temu, możliwe będzie optymalne wykorzystanie działek o nietypowych kształtach, co wpłynie pozytywnie na rozwój urbanistyczny.

Graficzne wyjaśnienie minimalnej odległości od granicy działki

Dodatkowo, do obowiązującego rozporządzenia dodaje się załącznik, który graficznie przedstawia sposób określania minimalnej odległości usytuowania ścian budynku od granicy działki budowlanej. To klarowne wyjaśnienie, które ułatwi właściwe stosowanie przepisów oraz zapewni większą pewność co do poprawnego określenia odległości.

Bodowa budynków z użyciem drewna na świecie

W Szwecji do roku 1994 wolno było budować budynki o konstrukcji drewnianej maksymalnie dwukondygnacyjne. Powodem tych obostrzeń były kwestie pożarowe. W wyniku wielu przeprowadzonych badań oraz z uwagi na rozwój możliwości zabezpieczeń przeciwpożarowych, obostrzenia te zostały zniesione i od 1994 roku wolno tam budować budynki wielokondygnacyjne o konstrukcji drewnianej. Są to zarówno budynki wznoszone przy pomocy masywnych elementów płytowych (X-lam, drewno klejone warstwowo), jak i szkieletowe, wykonywane z zastosowaniem drewna klejonego warstwowo i użebrowanych płyt z LVL.

W Niemczech do niedawna możliwe było wznoszenie obiektów o konstrukcji drewnianej jedynie do trzech kondygnacji.Dzięki prowadzonym licznym badaniom, wypracowywane są rozwiązania, umożliwiające dostosowanie wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej do obowiązujących przepisów, w tym pożarowych. Musterbauordnung MBO 2002 dzieli obiekty budowlane na 5 klas, przy czym budowa obiektów drewnianych dopuszczona jest przez obecnie obowiązujące prawo do klasy czwartej (obiekty o wysokości do 13 m i powierzchni kondygnacji do 400 m2 przy czym MBO jako wysokość przyjmuje poziom podłogi ostatniej kondygnacji).

Dla dopuszczonej w MBO 2002 do stosowania obiektów o konstrukcji drewnianej, klasy 4 budowli, istnieją obostrzenia i odpowiednie wymogi (np. konieczność obudowania konstrukcji drewnianej, rozprowadzenie instalacji w przestrzeni dodatkowej konstrukcja drewniana obudowana jest np 2x płytą gk, następnie montuje się profile dystansowe i kolejną płytę gk, a w przestrzeni wyznaczonej przez dodatkowy profil – instalacje), natomiast w stosunku do obiektów zaliczanych do niższych klas podejście jest bardziej liberalne.

W obiektach o wysokości do 7 m (w rozumieniu przyjętym przez MBO) elementy konstrukcji drewnianej niezależnie, czy są to układy słupowo-ryglowe, szkieletowe, ramowe czy system ścian z drewna klejonego mogą być widoczne bez zabezpieczeń. Nie ma tu znaczenia, czy obiekty te stanowią budynki jednorodzinne, wielorodzinne czy obiekty użyteczności publicznej.

Wprowadzone polskim rozporządzeniem zmiany w przepisach budowlanych mają na celu nie tylko uporządkowanie zasad, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i klarowności w procesie budowy domów. Dzięki nim, inwestorzy oraz projektanci będą mieli jasne wytyczne do postępowania, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania sektora budowlanego oraz wzrostu jakości realizowanych inwestycji.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.