Firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność na wniosek. Według zapewnień rządu, to ostatni etap likwidacji reliktu czasów PRL. Wcześniej uwłaszczeniem objęci zostali właściciele domów oraz mieszkań. Niestety w trakcie procesu legislacyjnego termin na zgłoszenie wykupu skrócił się o dwa lata. Co postanowił Senat? Jak można uzyskać grunt na własność?

Likwidacja użytkowania wieczystego. Termin na wykup nieruchomości

36 miesięcy, czyli aż 3 lata czasu miała mieć firma na to, by dokonać zgłoszenia o wykup użytkowanej nieruchomości na własność. Po senackiej poprawce ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz - w terminie 12 miesięcy. Zmianie uległ zapis art. 198g. ust. 1 ustawy. Po poprawkach Senatu ustawa została skierowana do Sejmu. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Likwidacja użytkowania wieczystego. Kto może skorzystać z uwłaszczenia

Nowy model wykupu gruntu będzie dotyczył:
przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza),
• osób fizycznych np. właścicieli garaży,
• spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe),
• mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.Likwidacja użytkowania wieczystego i grunty na własność. Jakie zasady

Według rządowych zapewnień, ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Pozwoli on wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom pozwoli skorzystać z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.
Nowelizacja ma wprowadzić zasadę, że nie będzie uwłaszczenia z mocy prawa, jak przy reformie na gruntach mieszkaniowych, ale na wniosek.

Dodatkowo użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie. organy administracyjne nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy. Jest jednak wyjątek. Dotyczy on przede wszystkim gruntów niezabudowanych bądź zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. W takich przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa trwa minimum 10 lat.

Spod roszczenia wyłączone zostaną także grunty Skarbu Państwa powierzone:

  • Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa,
  • Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym,
  • Wodom Polskim, a także grunty na terenie portów i przystani morskich (to grunty istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej).

Nie będzie również możliwe zawarcie umowy sprzedaży gruntu, wobec którego toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Użytkowanie wieczyste. Zasady i opłaty

Użytkowanie wieczyste to forma prawna umożliwiająca osobie fizycznej lub prawnej korzystanie z nieruchomości przez określony czas. Osoba korzystająca z użytkowania wieczystego, zwana użytkownikiem wieczystym, ma prawo do używania nieruchomości, w tym budowania na niej, ale nie posiada prawa do własności samej nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste jest zwykle regulowane na podstawie umowy zawartej między użytkownikiem wieczystym a organem zarządzającym gruntami, na których znajduje się nieruchomość. Organem jest zwykle gmina lub miasto, posiadajace prawo do ziemi. Użytkownik wieczysty płaci opłaty za korzystanie z niej, takie jak czynsz użytkowy lub opłatę roczną.

Główne cechy użytkowania wieczystego to:

1. Określony czas trwania. Umowa użytkowania wieczystego jest zawierana na określony czas, który może być bardzo długi, ale zawsze ma ustalony konkretny termin zakończenia.
2. Opłaty. Użytkownik wieczysty płaci określone opłaty za korzystanie z nieruchomości, zwykle w formie czynszu użytkowego lub opłaty rocznej. Wysokość opłat może być uzależniona od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wielkość nieruchomości itp.
3. Ograniczenia. Użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i warunkami umowy, ale nie ma pełnego prawa własności. Nie może sprzedać nieruchomości, ale może ją wynajmować lub przenieść prawa użytkowania na inną osobę.
4. Przenoszenie praw. Użytkowanie wieczyste może być przenoszone na inną osobę, na przykład poprzez sprzedaż praw użytkowania wieczystego. W takim przypadku nowy użytkownik wieczysty przejmuje obowiązki i prawa wynikające z umowy użytkowania wieczystego.


Likwidacja użytkowanie wieczystego. Jakie są zasady płatności za grunt?

Zasady płatności za grunt przy ostatecznej likwidacji użytkowania wieczystego:
• cena wykupu przy jednorazowej wpłacie to 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
• cena za grunt docelowo to równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu;
• możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej;
• bonifikata dla grup szczególnie wrażliwych społecznie np. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
• samorządy będą mogły przyjąć te same zasady odpłatności lub określić je samodzielnie;
• dla przedsiębiorców preferencje w ramach limitu pomocy de minimis.