Od 28 kwietnia obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Za brak dokumentu przy sprzedaży lub najmie nieruchomości możemy zapłacić karę.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku.

Dotyczy to zarówno energii na potrzeby ogrzewania jak i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa unijnego.

Świadectwa charakterystyki energetycznej – co nam daje?

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży, zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku, lub części budynku. Niestety do niedawna takie świadectwa były sporządzane sporadycznie, nowelizacja wymusi stosowanie tych przepisów. Od 28 kwietnia będzie wymóg przekazania takiego dokumentu przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawarciu umowy najmu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - wzór:

pdf icon Świadectwo charakterystyki energetycznej - wzór
pobierz plik

Żródło: MRiT

Świadectwa charakterystyki energetycznej – co się zmieni?

Od 28 kwietnia wchodzi nowelizacja ustawy, która wprowadza w końcu wymóg stosowania świadectw charakterystyki energetycznej.

Najważniejsze zmiany:

- nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł się zrzec prawa do otrzymania świadectwa energetycznego

- właściciel lub zarządca nieruchomości jak również osoba ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, lub spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu będzie musiał przekazać dokument przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy sprzedaży, lub przy zawarciu umowy najmu.

Co, jeśli tego nie zrobi?

Notariusz podczas podpisywania aktu zaznaczy, że brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej i poinformuje o zagrożeniu grzywną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co grozi za jego brak?

Za niewywiązanie się z tego obowiązku będzie grozić kara grzywny. Grzywna za sprzedaż czy wynajem mieszkania bez świadectwa energetycznego może wynieść od 20 zł do nawet 5 tysięcy złotych. Aby nałożenie grzywny było skuteczne, oczywiście ktoś musi o tym poinformować organy ścigania.

Ważne

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie będzie wymagane, kiedy wykorzystujemy lokal lub budynek na własny użytek, lub nie zamierzamy go sprzedawać. Chyba że zdecydujemy się na sprzedaż lub wynajem części użytkowanego lokalu czy budynku – wtedy świadectwo będzie nam potrzebne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – ile kosztuje?

Jak wskazywaliśmy w tekście "Chcesz wynająć mieszkanie a nie masz świadectwa energetycznego? Przygotuj się na karę" ceny certyfikatów są bardzo zróżnicowane. Zależą m.in. od typu budynku i jego powierzchni. Trzeba się liczyć z wydaniem przynajmniej 300 zł w przypadku mieszkania lub 1000 zł w przypadku domu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – jak długo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwo charakterystyki energetycznej a sprzedaż lub wynajem mieszkania

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży, lub najmu budynku, lub jego części należy podawać:

- wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,

- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

- jednostkową wielkość emisji CO2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a budowa domu

W przypadku nowo wybudowanego budynku od 28 kwietnia świadectwo energetyczne trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu?

Świadectwo należy zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

- o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,

- o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami świadectwo energetyczne należy umieścić w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których są świadczone usługi dla ludności (np. galerie handlowe, dworce) - o ile świadectwo jest już sporządzone. Obowiązek ten dotyczy również budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m kw., w których obsługiwani są interesanci, zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji publicznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto może sporządzić?

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw można sprawdzić pod tym adresem.

Źródło: gov.pl , DGP, własne