Istotne zmiany wprowadziła do projektu Mieszkanie dla Młodych sejmowa podkomisja. Między innymi przewiduje dopłaty dla osób, które kupują dom jednorodzinny po raz pierwszy, a także możliwość zwrotu części wydatków, które poniesiono na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne właśnie w związku z budową pierwszego mieszkania – pisze Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com.

Sejmowa podkomisja infrastruktury przyjęła projekt, który przewiduje pomoc państwa w zakupie pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dopłaty mają być przeznaczone dla małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci a także singli.

Zwrot VAT na materiały budowlane

Projekt przyjęty przez podkomisję, oprócz uchylenia ustawy z 29 sierpnia 2005 roku, o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkalnym, przewiduje także zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. Zgodnie z nim, osoba fizyczna będzie miała prawo ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych – pisze Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com.

Warunki zwrotu

Zwrotowi będą podlegały koszty poniesione na budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę albo rozbudowę budynku na cele mieszkalne czy przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Te inwestycje muszą być realizowane po 1 stycznia 2014 roku, a także powierzchnia użytkowa mieszkania albo domu jednorodzinnego nie przekraczała 75 mkw. i 100 mkw.

Kolejnym warunkiem jest, aby osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym zostało wydane pozwolenie na budowę mieszkania albo domu jednorodzinnego, nie mogła ukończyć 36 lat. Osoba fizyczna, do dnia złożenia wniosku, nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, a także nie może przysługiwać jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny – zaznacza Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com.

Kwota zwrotu części wydatków na materiały budowlane będzie ustalana na podstawie faktury. Kwota zwrotu dla stawki 22% ma być równa 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Gdy stawka VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu będzie równa odpowiednio:

1) 65,22% – dla stawki 23%,
2) 62,50% – dla stawki 24%,
3) 60% – dla stawki 25%
– kwoty VAT wynikającej z faktur.


Osoba fizyczna będzie musiała złożyć wniosek w urzędzie skarbowym i na tej podstawie będzie dokonywany zwrot wydatków.

Inne rozwiązania

Według projektu dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będzie mogło być udzielone jeśli:
- wniosek zostanie złożony przez nabywcę najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat.
- do chwili nabycia mieszkania nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lub też właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com, wylicza, że dofinansowanie wkładu własnego będzie mogło być udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli:
- mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy i zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę;
- powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio 75 mkw. dla lokalu mieszkalnego i 100 mkw. dla domu jednorodzinnego;
- cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie;
- mieszkanie jest położone na terytorium Polski.Wsparcie finansowe będzie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na wniosek nabywcy. Wniosek będzie można złożyć do 30 września 2018 roku, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

Nabywca będzie musiał zwrócić część uzyskanego finansowego wsparcia od Funduszu Dopłat jeśli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania np. sprzeda mieszkanie, wynajmie, użyczy innej osobie, uzyska prawo własności lub współwłasności innego mieszkania – podsumowuje Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com.