Książeczki mieszkaniowe były popularnym sposobem na gromadzenie oszczędności, które pozwoliłyby na zakup własnego lokum. Po roku 1990 ich likwidowanie było nieopłacalne. W 2008 r. rząd wprowadził premie gwarancyjne dla tych, którzy nadal trzymali na nich swoje oszczędności.

Premia za likwidację książeczki mieszkaniowej przysługuje wyłącznie osobom, które założyły ją do 28 października 1990 r. Premia została pomyślana jako rekompensata za ogromną inflację przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Aby móc ubiegać się o wypłatę pieniędzy zgromadzonych na książeczce wraz z premią należy udokumentować, że zostaną one przeznaczone na cel związany z mieszkalnictwem. Nie musi być to jednak zakup nowego mieszkania lub domu. Może to być także remont polegający na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej lub dokonanie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku jest co najmniej równa tej wpłacie.

Pieniądze z książeczki, które będą przeznaczone na zakup mieszkania na kredyt będą potraktowane jako wkład własny. W pozostałych wypadkach zostanie nam wypłacona gotówka. Warunkiem jej otrzymania jest dostarczenie do banku dokumentów poświadczających powstanie celu mieszkaniowego w terminie 90 dni od dnia dokonania jednej z przewidzianych ustawą czynności inwestycyjnych.

Jeśli sami nie planujemy zakupu lub remontu mieszkania, który uprawniałby do otrzymania premii, można dokonać cesji książeczki mieszkaniowej. Operacji tej można dokonać pomiędzy:

• małżonkami (również rozwiedzionymi),
• rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposabiającymi),
• dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, oraz
• pomiędzy powinowatymi - macochą lub ojczymem i pasierbami


Cesja książeczki następuje na pisemny wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej. Przepisania na imię i nazwisko nowego właściciela dokonuje jednostka banku prowadząca rachunek wkładu, po przedłożeniu książeczki i dokumentu cesji podpisanego przez zbywcę i nabywcę w obecności pracownika banku. Za przeprowadzenie cesji pobierana jest opłata zgodnie z taryfą prowizji i opłat.

Istnieje także możliwość dokonania cesji książeczki na rzecz osoby z kręgu dalszej rodziny, tak zwana cesja pośrednia, jednakże pod warunkiem udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy kolejnymi (żyjącymi) zbywcami i nabywcami oraz przedłożenia dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia cesji.

Aby zaplanować wydatki związane z kupnem bądź remontem mieszkania warto najpierw dowiedzieć się, ile pieniędzy zostanie nam wypłaconych. Wartość posiadanej książeczki mieszkaniowej można sprawdzić, składając odpowiedni wniosek do banku PKO. Pierwsza wycena zgromadzonych środków jest bezpłatna. Za kolejne trzeba zapłacić 25 zł.

Harmonogram likwidacji książeczek mieszkaniowych z wypłatą premii

Nie wszystkie książeczki można już teraz zlikwidować i otrzymać premię. Ustawodawca wyodrębnił kilka etapów:

od 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968,
od 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972,
od 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975,
od 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979,
od 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985,
od 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w roku 1986,
od 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w roku 1987,
od 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w roku 1988,
od 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990Co roku likwidowane są książeczki o łącznej wartości około 400 000 zł. W 2012 roku średnia wartość jednej likwidowanej książeczki to nieco ponad 11,5 tys. zł.