W 2012 r. przerwany został trwający 3 lata trend spadku marży kredytów w złotych. W 2009 r. przeciętna marża sięgała 2,85%, w czerwcu 2012 r. już tylko 1,2%, a obecnie wzrosła do 1,49%.

To był dobry rok dla osób już spłacających kredyty. Raty tych udzielonych w złotych spadły dzięki obniżkom stóp procentowych. Raty kredytów walutowych również się obniżyły za sprawą umocnienia się złotego.

KREDYTY HIPOTECZNE

W minionym roku nastąpiła zmiana sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w złotych. Od 2009 r. marże tego rodzaju kredytów były systematycznie obniżane. Przeciętna marża z poziomu 2,85% spadła do 1,2%. Jednak w czerwcu 2012 r. nastąpiło odwrócenie tej tendencji. Marże zaczęły rosnąć i obecnie przeciętna marża wynosi już 1,49%, podczas gdy przed rokiem wynosiła 1,25%.

Pozytywną informacją jest jednak to, że choć marże w minionym roku wzrosły, to raty nowozaciąganych kredytów w złotych są niższe niż w styczniu 2012 r. Stało się tak dzięki temu, że obniżone zostały stopy procentowe w naszym kraju. W rezultacie spadła stawka WIBOR. Ponieważ jej spadek był silniejszy niż wzrost marż, to oprocentowanie kredytów spadło. Rok temu wynosiło 6,24%, a obecnie już tylko 5,56%.

W przypadku kredytów w euro spadki marż zakończyły się już pod koniec 2011 r., a przez większość minionego roku marże rosły. W styczniu 2012 r. przeciętna marża nowoudzielanych kredytów w euro wynosiła 3,25%, a obecnie 4%. Tu również wpływ wyższych marż został ograniczony przez spadki stóp procentowych. Podobnie jak w przypadku kredytów w złotych mimo wyższych marż oprocentowanie kredytów w euro w 2012 r. spadło – z 4,71% do 4,24%.

Osobom już spłacającym kredyty hipoteczne rok 2012 przyniósł same dobre informacje. Spadły bowiem raty zarówno kredytów w złotych jak i w euro czy we frankach. W przypadku kredytów w polskiej walucie przyczynił się do tego przede wszystkim spadek oprocentowania. W przypadku kredytów walutowych decydujące było umocnienie się złotego.

Jarosław Sadowski, Expander Advisors Sp. z o.o.