Rośnie zadłużenie Polaków. Obecnie kwota zaległych płatności wynosi ponad 32,5 miliarda złotych. Dane te pochodzą z najnowszej edycji raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor, firmę prowadzącą rejestr dłużników.
Dlatego aby odzyskać pieniądze, wierzyciele często muszą brać sprawy w swoje ręce. Jednym ze sposobów zabezpieczenia udzielonej pożyczki jest ustanowienie hipoteki i wpisanie jej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika. Gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, to z wnioskiem o jej założenie może wystąpić nawet wierzyciel właściciela.
Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się na gotowym formularzu i podaje m.in. dane dotyczące oznaczenia sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek, oraz nieruchomości (miejsce jej położenia, obszar, sposób korzystanie z niej).
Oprócz tego należy wskazać wszystkich właścicieli tej nieruchomości, ich adresy i tytuł własności do nieruchomości. Wpisuje się tam również prawa rzeczowe obciążające nieruchomość oraz ograniczenia w rozporządzaniu nią. Formularz może też zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw i ograniczeń.
Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Są to: wypis z ewidencji gruntów (określający powierzchnię i przeznaczenie gruntów) oraz wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów lub mapy zasadniczej (wskazuje on lokalizację nieruchomości na mapie).
Księgi wieczyste zakładane są dla nieruchomości gruntowych, budynków, lokali (np. w razie ustanowienia odrębnej własności lokalu) oraz dla ograniczonych praw rzeczowych.
Ważne
Księga wieczysta może być założona i prowadzona w systemie informatycznym
Podstawa prawna
Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).