Z zapowiedzi rządu i licznych komentarzy ekspertów odnoszących się do nowelizacji prawa budowlanego można by wywnioskować, że nowe przepisy prawa budowlanego przyczynią się do przyspieszenia i uproszczenia procedur budowlanych. Jak się jednak okazuje niektóre ze znowelizowanych przepisów wywołują wiele sprzecznych interpretacji i wątpliwości praktycznych.

Jedną z kwestii wątpliwych stała się regulacja dotycząca obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji gazowych. Jak wskazuje art. . 29. Ust. 4. Pkt. 3 d „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych”, natomiast w świetle art. Art. 29. Ust. 3. Pkt. 3 d Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Z powyższego wynika, że kwestia reglamentacji instalacji gazowych została przez ustawodawcę dwukrotnie podjęta przy czym należy jednoznacznie stwierdzić, że od 19 września 2020 r., zgodnie ze zmienionym art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d prawa budowlanego, instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych nie będzie wymagać pozwolenia na budowę, ale będzie wymagać zgłoszenia.
Należy także pamiętać o tym, że pomimo uproszczenia trybu realizacji sieci dystrybucyjnych to inwestor nadal musi wypełniać swoje obowiązki z zakresu sporządzenia projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy.

A zatem inwestor będzie zobowiązany do opracowania i przedłożenia pełnej dokumentacji projektowej wymaganej przy zwykłej procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dokumenty te zostaną następnie poddane weryfikacji odpowiedniego organu, który w drodze decyzji administracyjnej będzie mógł nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w wypadkach określonych przez ustawę. Przy odpowiedniej ocenie ryzyka możliwości wystąpienia takiego scenariusza, inwestor może zrezygnować z uproszczonego trybu realizacji i od razu wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę na dotychczasowych zasadach.

Podsumowując, jeśli skupimy się na samej treści zmienionego nowelizacją przepisu możemy dojść do wniosku, że instalacje gazowe wymagają tylko zgłoszenia. Jeśli natomiast przejrzymy pozostałe przepisy to okaże się, że w przypadku tych robót inne procedury są takie jak przy pozwoleniu na budowę.

Katarzyna Bujalska-Denisiuk aplikant radcowski