W ramach nowelizacji prawa budowlanego przeredagowano brzmienie przepisów i w jednym miejscu zebrano wszystkie przypadki, kiedy można prowadzić inwestycje bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia oraz bez niego (w art. 29). Do tej pory regulacje były porozrzucane w różnych artykułach. Dzięki porządkom inwestorom łatwiej teraz jest ustalić, jakie wymogi dotyczą ich konkretnej inwestycji. Przy okazji poszerzono katalog rodzajów inwestycji i wprowadzono pewne modyfikacje. Przybliżamy zatem listy inwestycji, wskazując przy tym, jakich zmian dokonano, zaznaczając je łososiowym kolorem tła.
Rodzaj inwestycji Do tej pory Po 19 września 2020 r.
Inwestycje zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia
Budowa naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m sześc. Inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 mkw., jeśli są to obiekty związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 mkw., służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie z wyjątkiem obiektów sytuowanych na obszarze Natura 2000. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 mkw. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przepustów o średnicy do 100 cm. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia będzie możliwa budowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 mkw.
Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa ogrodzeń do wysokości 2,20 m. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Docieplenie budynków o wysokości poniżej 12 m. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Utwardzanie powierzchni gruntu na działkach. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych. Wymagała dokonania zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Stawianie parkometrów z własnym zasilaniem. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wiat przystankowych i peronowych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Stawianie bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Był spór interpretacyjny. Wskazane urządzenia nie były wymienione w art. 29 prawa budowlanego jako obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa poligonowych obiektów budowlanych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia w sytuacji lokalizowania inwestycji na terenach zamkniętych wyznaczonych przez ministra obrony narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
Budowa punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Montaż urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych, b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia można było zbudować posterunki wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych; Ponadto można było wybudować punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, oraz piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Zdecydowano się na likwidację katalogu zamkniętego, który obowiązywał w poprzednim stanie prawnym.
Budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 mkw. i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia można było zbudować wyłącznie obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami: a) elektroenergetycznymi, b) wodociągowymi, c) kanalizacji sanitarnej, d) cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją ministra obrony narodowej. Inwestycja wymagała zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. Inwestycja nie była zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m jeśli są to obiekty związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Wykonanie prac polegających na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Inwestycje wymagające zgłoszenia
Rodzaj inwestycji Do tej pory Po 19 września 2020 r.
Instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i możliwości dokonania samego zgłoszenia dotyczyło jedynie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc. Wymagane było pozwolenie na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 mkw. Wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Wykonanie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Nie wymagało uzyskania zezwolenia lub pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m sześc. i wysokości nie większej niż 7 m oraz silosów na kiszonkę. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m. Wymagane było zgłoszenie. W poprzednim stanie prawnym wyraźnie wskazany był sposób użytkowania pomostu. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących: parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat – o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m sześc., przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m sześc. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższej niż 25 m. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa kanałów technologicznych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 mkw. powierzchni działki. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa kanalizacji kablowej. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Instalowanie na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Montowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wymagane było zgłoszenie. Wymaga zgłoszenia.
Wykonanie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.