Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozwiązania prawne proponowane przez resort rozwoju mają przede wszystkim na celu ułatwienie dostępu do nieruchomości i urządzeń z nimi związanych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zmiany wpisują się w realizację programu pt. „Budynki bez barier”.
Kolejnym z celów projektu jest również dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do regulacji ustawy z 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Chodzi m.in. o wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku w ogólnej liczbie mieszkań w budynku wielorodzinnym.
Projektowane przepisy mają też wymusić stosowanie takich rozwiązań, by mieszkańcy mający problem z poruszaniem się (w tym ci korzystający z wózków inwalidzkich) mogli bez kłopotu przejść przez furki czy pokonać drogę ze stanowiska postojowego na chodnik.
Jednak najistotniejszą zmianą objęty został par. 54 dotychczas obowiązującego rozporządzenia.
W ust. 1 tego przepisu wprowadzono nakaz wyposażania w dźwig osobowy lub osobowo-towarowy:
■ budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego mających dwie lub więcej kondygnacji (z tego obowiązku zostały wyłączone budynki na terenach zamkniętych),
■ budynków mieszkalnych wielorodzinnych mających trzy i więcej kondygnacji.
Brak wind w budynku trzykondygnacyjnym będzie dopuszczalny tylko wówczas, gdy wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań wielopoziomowych.
Nowe rozporządzenie wprowadza również obowiązek zapewnienia dojazdu na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych.
Natomiast zgodnie z par. 55 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których nie będzie obowiązku zamontowania dźwigu (czyli tych niższych), osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość skorzystania z podnośników pozwalających dotrzeć na wszystkie kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi.
Przepisy nowego rozporządzenia nie obejmą inwestycji, dla których przed dniem wejścia w życie nowych regulacji:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, o zatwierdzenie projektu budowlanego, o zmianę pozwolenia na budowę lub o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
4) został złożony wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie art. 9 prawa budowlanego.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmian wprowadzonych w par. 54 i 55, które wejdą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe