Najwięcej nieruchomości w Polsce kupują Ukraińcy, Białorusini, Niemcy i Holendrzy - wynika z przedstawionego w piątek w sejmie sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji za rok 2018 r. ws. realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

"W 2018 roku cudzoziemcy uzyskali łącznie 241 zezwoleń na nabycie 302 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 25,48 ha, w tym 41 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 14,19 ha" - poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, który przedstawił w piątek w sejmie sprawozdanie z realizacji w 2018 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wiceminister SWiA dodał, że wydano 89 zezwoleń na nabycie 109 lokali mieszkalnych oraz użytkowych o łącznej powierzchni 5 668,63 metra kwadratowego i 5 zezwoleń na nabycie udziałów w spółkach, będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce o powierzchni 6,82 ha.

"Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Wśród podmiotów, którym wydano zezwolenia, dominowały te reprezentujące obywatelstwo lub kapitał z Ukrainy i Białorusi" - przekazał Tułajew.

Reklama

W 2018 roku minister wydał ponadto 8 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowej, lokali oraz akcji lub udziałów.

"Wynikało to z niewykazania przez cudzoziemców trwałych więzi z Polską, bądź braku spełnienia innych ustawowych przesłanek uzasadniających wydanie zezwolenia" - poinformował Tułajew.

Tułajew wyliczył także, że z danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze wynika, iż cudzoziemcy zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie w 2018 roku nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 5 tys. ha na podstawie 7334 zarejestrowanych transakcji, w tym nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni ponad 798 ha (na podstawie 1044 zarejestrowanych transakcji) oraz lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni ponad 603 tys. m kw. (na podstawie 9197 transakcji).

W 2018 r. najwięcej nieruchomości gruntowych cudzoziemcy nabyli w województwach: śląskim, mazowieckim i łódzkim. Wśród nabywców "dominowały podmioty reprezentujące obywatelstwo lub kapitał z Niemiec, Holandii i Luksemburga".

Do tego zarejestrowano 182 transakcje nabycia udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości o łącznej powierzchni 3926 ha.

W dyskusji, która miała miejsce po przedstawieniu sprawozdania wniosek o jego odrzucenie zgłosiło PSL, powołując się m.in na brak gwarancji ochrony polskiej ziemi.

Do głosowania w tej sprawie sejm przystąpi na następnym posiedzeniu.