"Na III kwartał 2017 r. pojedyncze banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz spadek popytu" - czytamy w raporcie "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r."

W II kwartale 2017 r. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Ponadto banki podniosły marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem i obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. W opinii banków, które zmieniły politykę kredytową, do zaostrzenia przyczyniła się przede wszystkim bieżąca i przewidywana sytuacja kapitałowa banku. W II kwartale 2017 r. banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co uzasadniały głównie prognozowaną sytuacją na rynku mieszkaniowym oraz złagodzeniem warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, podano także. 

W II kwartale 2017 r. banki zaostrzyły także kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. W poprzedniej edycji ankiety banki deklarowały brak istotnych zmian w polityce kredytowej.

"W II kwartale 2017 r. ankietowane banki zaostrzyły również część warunków udzielania kredytów. Banki zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu. Ponadto niektóre banki ograniczyły dostęp do kredytów dla najbardziej ryzykownej populacji klientów lub wprowadziły bardziej konserwatywny punktu odcięcia w modelach scoringowych. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie" - czytamy w raporcie. 

Na zaostrzenie polityki kredytowej przyczyniły się do tego głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. kwestie regulacyjne oraz przegląd i racjonalizacja zasad oceny wniosków kredytowych. Wśród czynników regulacyjnych banki wymieniły realizację zaleceń pokontrolnych z inspekcji KNF w zakresie badania stabilności dochodów kredytobiorców i przyjmowanych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Na zaostrzenie polityki kredytowej wpływ miało również pogorszenie jakości kredytów konsumpcyjnych w niektórych bankach. W kierunku łagodzenia polityki kredytowej oddziaływała natomiast presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków. Na III kwartał 2017 r. banki przewidują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu, podano także.

"Na III kwartał 2017 r. pojedyncze banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie oczekują wzrostu popytu, zwłaszcza w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie.

Z ankiety wynika, że w II kwartale 2017 r. kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie. Banki w niewielkim stopniu zaostrzyły jedynie kryteria udzielania kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pojedyncze banki skróciły maksymalny okres kredytowania oraz podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w II kwartale 2017 r., uzasadniały to głównie pogorszeniem jakości kredytów dla przedsiębiorstw oraz wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (dystrybutorzy sprzętu IT).

Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2017 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.