Czy nieruchomość rolną nabytą w drodze egzekucji, zakończonej przysądzeniem własności dokonanym po 30 kwietnia 2016 r., można sprzedać przed upływem 10 lat? Na to pytanie odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 51/17). To kolejne z zagadnień dotyczących ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), jakie wpłynęły do SN.
Opisywany akt zakłada, że nabywcą działek o statusie rolnym o powierzchni 0,3 ha i większych może być dziś co do zasady jedynie rolnik indywidualny. Wszyscy inni muszą prosić o zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.
Niedawno SN (sygn. akt III CZP 13/17) uznał, że do egzekucji z nieruchomości rolnych wszczętych przed 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się jednak ograniczeń w ich nabywaniu. Mówiąc wprost, sąd uznał, że w takich przypadkach nabywcami działek od komornika mogą być również nierolnicy.