Przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami bez wątpienia zwiększy bezpieczeństwo klientów. Otwartym pytaniem natomiast pozostaje, czy nie odbędzie się to kosztem wyższych cen usług.
Kluczowe rozwiązanie przewiduje wprowadzenie bezwzględnego obowiązku posiadania polisy OC przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Weryfikacja realizacji tego obowiązku będzie prosta, gdyż wskazane osoby będą musiały dołączać do operatu szacunkowego lub do umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa lub umowy o zarządzanie nieruchomością kopię polisy.
Zmiana jest pochodną zdefiniowania tego, kto może być pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomości.
Rząd stoi na stanowisku, że zadania te pełnić może tylko osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego też wskazano, że pośrednikiem lub zarządcą będzie mógł być tylko przedsiębiorca. Będzie on mógł co prawda powierzać wykonywanie poszczególnych czynności pracownikom, lecz ryzyko poniesie ten, kto prowadzi biznes.
Na gruncie dotychczasowych przepisów powstawały liczne spory. Obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy bowiem jedynie przedsiębiorców, a zatem utrudnione było nakładanie sankcji na osoby fizyczne, które w ramach swej pracy popełniały błędy lub też celowo wprowadzały w błąd klientów.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które przygotowało projekt, przekonuje, że proponowana zmiana pomoże też stronom umów w ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z niewłaściwym wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa, pośrednictwa lub zarządzania.
Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwać ma inspekcja handlowa. Zdecydowano przy tym o wprowadzeniu sankcji finansowych za brak wymaganej polisy w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym stwierdzenie naruszenia.
Zdania co do projektu ustawy wśród przedsiębiorców są podzielone. Niektórzy twierdzą, że bardzo dobrze, iż władza postanowiła podnieść poziom merytoryczny osób zajmujących się obrotem nieruchomościami. Konkurencja z kiepskimi fachowcami wykańczała bowiem tych solidnych. Inni wskazują, że im więcej regulacji, tym droższe usługi. I ostatecznie za zwiększony poziom bezpieczeństwa zapłacą klienci.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd