Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC kara finansowa. Między innymi taką zmianę do projektu ustawy na nowo opisującej zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy proponuje resort infrastruktury i budownictwa.
Informacja o tym pojawiła się w opublikowanym niedawno raporcie z konsultacji społecznych projektu zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami.
Przypomnijmy, że od początku 2014 r., kiedy zderegulowano zarówno zawód pośrednika, jak i zarządcy nieruchomościami, z prawa zniknęła większość zapisów dotyczących tych profesji.
Efekt? „W praktyce wykonywania działalności zawodowej pojawiły się wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno ze strony pośredników i zarządców, jak i klientów tych podmiotów. Zaistniała zatem potrzeba skatalogowania wykonywanych czynności, co pozwoli zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami” – wskazuje resort w uzasadnieniu do projektu.
W nowelizacji określono więc, czym pośrednictwo jest. Wskazano również – za aktualnymi przepisami – że umowa pośredniczenia w nabywaniu nieruchomości wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a pośrednik musi być ubezpieczony. Do tego dodano jednak zastrzeżenie, że omawiany kontrakt – również pod sankcją nieważności – musi być opatrzony informacją o numerze polisy, okresie jej obowiązywania i nazwie ubezpieczyciela.
W trakcie konsultacji społecznych padały jednak głosy, by zapisy w tej mierze jeszcze bardziej zaostrzyć. Samo utrzymanie obowiązku posiadania OC przez zarządców i pośredników uznano za niewystarczające. Nie wskazano jednak przy tym propozycji konkretnych rozwiązań, dlatego decyzję w tej mierze podjęło ministerstwo.
„Po analizie przepisów regulujących zagadnienia obowiązkowego ubezpieczenia OC różnych grup zawodowych zdecydowano o wprowadzeniu sankcji finansowych. Kontrolę działalności przedsiębiorców, w tym posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, przeprowadzać będzie Inspekcja Handlowa” – wskazuje w raporcie po konsultacjach MIiB.
Na zmiany muszą się również szykować rzeczoznawcy majątkowi. Projekt przewiduje, że za brak realizacji obowiązkowego stałego doskonalenia zawodowego ponownie grozić im będzie odpowiedzialność zawodowa.
Część ze zgłoszonych uwag branży nieruchomościowej nie zyskała aprobaty. Tak było w przypadku propozycji wprowadzania do ustawy zapisu dotyczącego umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Resort uznał, że zaproponowane w projekcie zmiany dotyczące tej kwestii „wydają się wystarczające”.
Zarządcom nie udało się przekonać rządzących do tego, by przedstawiciele ich profesji zyskali dostęp do rejestrów publicznych. Takie kompetencje po latach mają odzyskać pośrednicy. Umowa pośrednictwa ma ich uprawniać do pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych m.in. w:
● księgach wieczystych;
● katastrze nieruchomości;
● ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy
● ewidencji ludności.
– Zróżnicowanie proponowanych przepisów wynika ze specyfiki zawodów nieruchomościowych. Zarządzanie nieruchomościami nie wymaga bowiem dostępu do niektórych danych lub rejestrów – przekonuje resort.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach społecznych