Rozwiązanie spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej poprzedzone jest dość długim i kosztownym postępowaniem likwidacyjnym. Jak jest natomiast w przypadku często wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej spółki komandytowej?
ikona lupy />
Agata Okorowska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu / Dziennik Gazeta Prawna
Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowej stosuje się odpowiednio art. 68 – 83 k.s.h. Likwidacja ma doprowadzić do zakończenia bieżących interesów tej spółki, spłaty zobowiązań i upłynnienia majątku. Tej procedury można jednak uniknąć. Zgodnie z art. 67 par. 1 k.s.h. wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki. Taka możliwość może wynikać z umowy spółki bądź uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich wspólników. Powinni oni określić, jak będzie wyglądać zakończenie działalności spółki, zaspokojenie dłużników i ściągnięcie wierzytelności oraz zagospodarowanie jej majątku.
Wspólnicy mogą zdecydować o przejęciu przedsiębiorstwa spółki przez jednego lub kilku z nich z jednoczesnym obowiązkiem spłaty wierzycieli spółki i pozostałych wspólników. Można też zbyć majątek spółki osobie trzeciej lub podzielić go między wspólników, wydając jego składniki w naturze.
Za zakończenie działalności spółki w inny sposób niż likwidacja odpowiadają jej wspólnicy. Nie ustanawia się bowiem likwidatorów. Rozwiązanie spółki bez postępowania likwidacyjnego nie wymaga zawiadamiania sądu o otwarciu likwidacji czy sporządzania bilansu jej otwarcia. Wystarczy złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Rozwiązanie spółki komandytowej w inny sposób niż przez jej likwidację nie wpływa na zasady odpowiedzialności komplementariuszy i komandytariuszy za jej zobowiązania. Wspólnicy w uchwale o rozwiązaniu spółki mogą wskazać osoby, które przejmą prawa i wypełnią obowiązki rozwiązanej spółki. Jednak takie ustalenia wywołują skutki wyłącznie w stosunkach wewnętrznych między wspólnikami. Wierzyciele rozwiązanej spółki mogą żądać realizacji ich zobowiązań od wspólników, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności przewidzianymi dla wspólników.