Podwyższenie minimalnej pensji spowoduje konieczność zwiększenia m.in. przez drobnych przedsiębiorców najniższych płac i niektórych świadczeń dla pracowników
Reklama
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost kosztów pracowniczych ponoszonych przez firmy zatrudniające osoby otrzymujące najniższe płace. Będzie to oczywiście dotyczyło również niewielkich przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników. Jeżeli niewielka firma zatrudnia część osób na minimalne wynagrodzenie, to będzie musiała przeznaczyć na takie wypłaty więcej pieniędzy. W konsekwencji wzrosną koszty pracownicze takiego małego przedsiębiorstwa.
Rząd wydał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., z którego wynika, że taka pensja wyniesie 1750 zł. Obecnie jest to 1680 zł. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie więc o 70 zł brutto w porównaniu z obowiązującym w tym roku. Jeśli zatem w 2015 r. nie zmieni się wysokość składek, podatku i pozostałych składników wpływających na wysokość wynagrodzenia, to taka minimalna płaca netto, którą otrzyma pracownik, wyniesie 1286,16 zł. Teraz jest to 1237,20 zł.

Reklama
Jednak pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymywać jeszcze mniej. Takie osoby również zatrudniane są w niewielkich firmach. Według obowiązującego prawa wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy nie może być niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem od początku przyszłego roku wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku pracy nie będzie mogło być mniejsze niż 1400 zł brutto. Tyle bowiem wynosi 80 proc. kwoty 1750 zł, czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Dla porównania, wynagrodzenie brutto pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy w tym roku wynosi 1344 zł (80 proc. kwoty 1680 zł).
Podwyżka minimalnej pensji spowoduje zwiększenie określonych świadczeń. Dotyczy to chociażby minimalnej podstawy zasiłku chorobowego. Jeśli pracownik jest zatrudniony na cały etat w drugim i kolejnym roku pracy, to nie może być ona niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Z kolei dla osoby w pierwszym roku jej pracy podstawę zasiłku chorobowego oblicza się w ten sposób, że od kwoty odpowiadającej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia odlicza się kwotę wynoszącą 13,71 proc. takiej pensji.
Zatem w przyszłym roku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika – w drugim roku i kolejnych latach pracy – wyniesie1510,07 zł, a dla osoby w pierwszym roku pracy taki zasiłek będzie wynosił 1208,06 zł (kwoty brutto). Dla porównania – w tym roku najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na cały etat – w drugim i kolejnych latach pracy wynosi 1449,67 zł brutto, a dla osoby w pierwszym roku pracy zasiłek ten wynosi 1159,74 zł brutto.
Warto wskazać również na konsekwencje podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, które mogą być istotne tylko dla niektórych grup przedsiębiorców. Otóż firmy będą musiały więcej zapłacić pracownikom wykonującym prace w porze nocnej. Takim osobom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka ta jest zróżnicowana, gdyż zależy od liczby dni, które w konkretnym miesiącu są dniami pracy. Oto przykładowe przyszłoroczne stawki: za styczeń – 2,19 zł, za luty – 2,19 zł, za marzec – 1,99 zł, za kwiecień – 2,08 zł, za maj – 2,19 zł, za czerwiec – 2,08 zł, za lipiec – 1,90 zł.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wyniesie 1750 zł