Nowelizacja przepisów tarczy antykryzysowej – czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) – zawiera kolejne rozwiązanie pomocowe, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowo dodany w specustawie o COVID-19 art. 15gga przyznaje prawo do dofinansowania wynagrodzeń pracowników i w sposób szczegółowy określa zasady przyznawania świadczeń. Przewidziane w nim dofinansowania nie mają jednak charakteru powszechnego – krąg podmiotów, które będą mogły je uzyskać, został bowiem zawężony. Niemniej jednak nowelizacja przewiduje również rozwiązanie pozwalające w przyszłości objęcie pomocą większej liczby podmiotów bez konieczności procedowania kolejnej zmiany przepisów ustawy. Możliwość ta została przewidziana w kolejnym z nowo dodanych przepisów, tj. w art. 15ggb specustawy o COVID-19. Ponadto oprócz rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych na jego podstawie możliwe będzie również ponowne przyznanie świadczenia w oparciu o art. 15gga tym przedsiębiorcom, którzy już je uzyskali. Powyższe zmiany będą mogły zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W chwili obecnej trudno jednak przewidzieć, czy takie rozwiązanie zostanie zastosowanie, a tym bardziej kto znajdzie się w kręgu beneficjentów rozwiązań antykryzysowych.
Rozszerzenie, w drodze rozporządzenia, kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia niewątpliwie skróci czas oczekiwania na wprowadzenie zmian w tym zakresie. Skorzystanie z tego mechanizmu wydaje się też nieuniknione, ponieważ pierwotny krąg podmiotów został istotnie ograniczony i uwzględnia jedynie część branż dotkniętych kryzysem.