Tarcza branżowa 6.0 już obowiązuje. Większość regulacji zacznie jednak obowiązywać pod koniec grudnia a nawet w połowie stycznia. O tym kto, kiedy i jak może liczyć na pomoc - w poniższym artykule.

Zagadnienie Dla kogo Na czym polega zmiana Szczegóły rozwiązania Podstawa prawna
Nowe wsparcie z WUP
Dopłaty do pensji pracowników dla firm z branż najbardziej dotkniętych przez COVID-19 • Pracodawcy prowadzący przeważającą działalność z określonym kodem PKD• Pracownicy • Wprowadzenie nowego rodzaju świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 zł miesięcznie. • Dotacja przysługuje przedsiębiorcy, który na 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną odpowiednim kodem PKD, jako rodzaj działalności przeważającej (np. 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży, 56.10.A – restauracje, 77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego). Dodatkowo przychód z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest też niezaleganie z płatnością danin publicznych do końca III kwartału 2019 r., niespełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości i brak postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.• Dopłata przysługuje w kwocie 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika.• Wnioski o przyznanie świadczeń można składać w postaci elektronicznej do dyrektora WUP do 28 lutego 2021 r.• Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy i przysługuje łącznie przez trzy miesiące kalendarzowe przypadające od miesiąca złożenia wniosku.• Ponadto przewidziano, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, wydać rozporządzenie, w którym przyzna ponowną wypłatę ww. dofinansowań dla wszystkich albo niektórych przedsiębiorców, którzy otrzymali to świadczenie. Może też przyznać je innym przedsiębiorcom i na innych warunkach.Uwaga! Regulacja wchodzi w życie 19 grudnia 2020 r. Art. 1 pkt 6 tarczy 6.0 dodaje art. 15gga i 15ggb do specustawy o COVID-19
Pomoc z WUP – zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach
Nowe zasady rozliczania wsparcia • Pracodawcy, w tym samorządowe instytucje kultury• Pracownicy• WUP • Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania wsparcia z FGŚP w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. • Doprecyzowano, że dotychczasowe zasady rozliczania świadczeń i środków z FGŚP dotyczą również wsparcia dla samorządowych instytucji kultury. Uzupełniono również, że końcowa weryfikacja dokumentacji ze strony WUP nie musi dotyczyć pełnej dokumentacji.Uwaga! Regulacje te wchodzą w życie z mocą wsteczną od 24 czerwca 2020 r.• Dodano również zasadę, że dyrektor WUP nie dochodzi zwrotu przekazanej pomocy, jeżeli po dokonaniu rozliczenia kwota należna do zwrotu nie przekracza najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.Uwaga! Regulacja wchodzi w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r. Art. 1 pkt 3 tarczy 6.0 zmienia w specustawie o COVID-19 art. 15g ust. 17b i dodaje w nim ust. 17c
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób zatrudnionych u opiekuna zabytku • Podmioty opiekujące się zabytkami o statusie pomnika historii lub wpisanymi na listę UNESCO • Zmiana zasad przyznawania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP dla podmiotów opiekujących się pomnikiem historii lub miejscem światowego dziedzictwa. • Po zmianie dofinansowanie będzie przyznawane, tak jak dotychczas, jednokrotnie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, ale przypadający od miesiąca, a nie od dnia złożenia wniosku. Art. 1 pkt 4 tarczy 6.0 zmienia art. 15ga ust. 7 specustawy o COVID-19
Terminy składania wniosków • Pracodawcy• Pracownicy • Zmiana terminu końcowego składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. • Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg specustawy o COVID-19, obecnie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r. Poprzednio przepis przewidywał, że wnioski mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (przy czym termin dotyczył tylko dofinansowań z art. 15g i art. 15gg). Uzupełniono też, że dofinansowania z art. 15g, art. 15ga i art. 15gg mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. Art. 1 pkt 7 i 8 tarczy 6.0 zmienia art. 15gh specustawy o COVID-19
Nowe wsparcie z PUP
Dotacja dla mikro i małych firm • Przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność z określonym kodem PKD • Wprowadzenie nowego rodzaju pomocy w postaci jednorazowej dotacji z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w wysokości 5000 zł. • Nowa dotacja może zostać udzielona przez starostę ze środków FP w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy.• Dotacja przysługuje jednorazowo na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako działalność przeważającą (są to te same kody, co w przypadku nowego dofinansowania do wynagrodzeń z art. 15gga specustawy o COVID-19). Na wsparcie mogą liczyć ci, których przychód ze wskazanej w ustawie działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja nie należy się, jeśli na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarcza była zawieszona.• Wniosek o pomoc składa się wyłącznie elektronicznie, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP, do 31 stycznia 2021 r.Uwaga! Regulacja wchodzi w życie 19 grudnia 2020 r. Art. 1 pkt 22 tarczy 6.0 dodaje art. 15zze4 i art. 15zze5 w specustawie o COVID-19
Zagadnienie Dla kogo Na czym polega zmiana Szczegóły rozwiązania Podstawa prawna
• Dodatkowo Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, wydać rozporządzenie, w którym nada starostom uprawnienie do udzielania, na podstawie umowy, ww. dotacji wszystkim bądź niektórym mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, którzy już otrzymali ją na ww. zasadach. Może też przyznać starostom prawo do udzielania tej dotacji innym mikro- lub małym firmom.
Wsparcie z PUP – zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach
Brak obowiązku zwrotu dotacji na działalność • Spadkobiercy przedsiębiorcy • Zwolnienie spadkobierców przedsiębiorcy (samozatrudnionego) z obowiązku zwrotu dofinansowania z powodu zaprzestania działalności gospodarczej. • Zgodnie z nową regulacją w przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, na który zostało przyznane wsparcie, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu otrzymanego dofinansowania z powodu nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, przez okres, na który to dofinansowanie zostało przyznane.Uwaga! Powyższa regulacja wchodzi w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.• Jeśli jednak w związku ze śmiercią przedsiębiorcy dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania w części lub w całości, to przekazane w ten sposób środki podlegają zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby, która je przekazała. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia staroście wniosku o zwrot środków. Art. 1 pkt 19 tarczy 6.0 w art. 15zzc dodaje ust. 7a; art. 1 pkt 38 tarczy 6.0 dodaje art. 31zzo w specustawie o COVID-19
Umorzenie pożyczki • Spadkobiercy przedsiębiorcy • Ustalenie umorzenia pożyczki w razie śmierci przedsiębiorcy. • Nowelizacja przewiduje, że pożyczka z FP na bieżące koszty działalności podlega umorzeniu wraz z odsetkami także w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy w okresie trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przychód z takiego umorzenia nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o PIT I CIT.Uwaga! Powyższa regulacja wchodzi w życie z mocą wsteczną –od 31 marca 2020 r.• Jednocześnie postanowiono, że w przypadku, gdy w związku ze śmiercią przedsiębiorcy dokonano spłaty pożyczki w części lub całości, spłata ta podlega zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby, która jej dokonała. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia staroście wniosku o zwrot środków. Art. 1 pkt 20 tarczy 6.0 w art. 15zzd dodaje ust. 7a; art. 1 pkt 38 tarczy 6.0 dodaje art. 31zzp w specustawie o COVID-19
Terminy składania wniosków • Przedsiębiorcy • Zmiana terminu końcowego składania wniosków o wsparcie od starosty. • Nowa regulacja przewiduje, że wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, mogą być składane do 10 czerwca 2021 r. Natomiast pomoc, o której mowa w tych przepisach, może być udzielona do 30 czerwca 2021 r. Art. 1 pkt 38 tarczy 6.0 dodaje art. 31zzn, 31zzo i 31zzp w specustawie o COVID-19
Pomoc z WUP i PUP – zmiany wspólne
Ulgi w zwrocie należności z tytułu świadczeń z FGŚP • Pracodawcy • Wprowadzenie odesłania do regulacji dotyczących finansów publicznych. • Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności powstałych w związku z udzieleniem pomocy z FGŚP – na podstawie art. 15g, art. 15g1, art. 15ga, art. 15gg i art. 15gga – stosuje się odpowiednio art. 55–57 i art. 58 u.f.p. (dotyczące umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym). Art. 1 pkt 8 tarczy 6.0 dodaje art. 15gj w specustawie o COVID-19
Podpis zaufany i podpis osobisty • Przedsiębiorcy• Pracodawcy • Zrównanie ważności podpisu zaufanego i podpisu osobistego z podpisem własnoręcznym w odniesieniu do kolejnych form wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy. • Dotychczas uznanie mocy podpisów zaufanego i osobistego na równi z własnoręcznym dotyczyło art. 15g (dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżką etatu) oraz art. 15zzb–15zze specustawy o COVID-19 (pożyczki z FP na bieżące koszty działalności, a także dofinansowania: do wynagrodzeń pracowników dla organizacji pożytku publicznego i mikro-, małych i średnich firm oraz do kosztów działalności samozatrudnionych). Teraz objęto nim nowe dofinansowanie z art. 15gga oraz nową dotację do działalności z art. 15zze4.• Dodano także regulację, że powyższe zasady stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 15g1, art. 15gg oraz art. 15zze2.Uwaga! Wszystkie powyższe regulacje wchodzą w życie z mocą wsteczną – od 24 czerwca 2020 r. Art. 8 tarczy 6.0 zmienia art. 58 ustawy o działaniach osłonowych.
Pomoc publiczna • Przedsiębiorcy • Uzupełnienie katalogu form wsparcia stanowiących pomoc publiczną. • W wyniku nowelizacji pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce – zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz.Urz. UE z 2020 r. C 91I, s. 1) – stanowią również następujące formy wsparcia: dofinansowanie z art. 15gga, dotacja z art. 15zze4 oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla niektórych branż z art. 15zs2 specustawy o COVID-19. Art. 1 pkt 23 tarczy 6.0 zmienia art. 15zzzh spec ustawy o COVID-19
Badania lekarskie
Terminy badań lekarskich pracowników po epidemii • Pracodawcy• Pracownicy • Zmiana terminów dotyczących badań lekarskich. • Nowelizacja wydłuża czas na wykonanie okresowych badań lekarskich po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii. Po zmianach trzeba je wykonać nie później niż do 180 dni od dnia odwołania danego stanu (poprzednio – do 60 dni). Również w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego przez innego lekarza niż uprawniony takie orzeczenie utraci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (poprzednio – do 30 dni).• Nowością jest wydłużenie z 30 do 180 dni okresu, od którego zależy niepodleganie wstępnym badaniom lekarskim w przypadku osób ponownie przyjmowanych do pracy na analogicznym stanowisku pracy. Dodano także zwolnienie z tych badań dla osób zatrudnianych na stanowiska administracyjno-biurowe.• Ponadto do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii zachowują ważność orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. (poprzednio – do 60 dni).Uwaga! Regulacja z ostatniego punktu tego akapitu wchodzi w życie z mocą wsteczną – od 8 marca 2020 r. Art. 1 pkt 2 tarczy 6.0 zmienia w specustawie o COVID-19 art. 12a ust. 2 i 3 i dodaje w nim ust. 5; art. 1 pkt 26 tarczy 6.0 zmienia art. 31m ust. 1 specustawy o COVID-19
Świadczenia i ulgi z ZUS
Dodatkowe świadczenie postojowe dla twórców Między innymi:• Artystów• Architektów• Przewodników muzeów • Przyznanie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom działającym w branży artystycznej i kulturalno-rozrywkowej. • Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobom, które zawarły umowy cywilnoprawne, w zakresie:– sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,– działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, Art. 1 pkt 14 tarczy 6.0 dodaje art. 15zs3 do specustawy o COVID-19
Zagadnienie Dla kogo Na czym polega zmiana Szczegóły rozwiązania Podstawa prawna
– działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,– usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych– usług świadczonych na rzecz muzeówa) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,b) przez przewodników muzeów.• Dodatkowe świadczenie przeznaczone jest dla osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jeśli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego dla celów emerytalnych obowiązującego na dzień złożenia wniosku.• Dodatkowe świadczenie jest jednorazowe – przyznawane jest w wysokości obowiązującej dotychczas dla świadczenia postojowego.• Wnioski o dodatkowe świadczenie mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.Uwaga! Regulacja wchodzi w życie 15 stycznia 2021 r.
Dodatkowe świadczenie postojowe dla określonych branż • Przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność z określonym kodem PKD • Wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla tych, którzy odnotowali spadek przychodu. • Dodatkowe świadczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących jako przeważającą działalność oznaczoną odpowiednim kodem PKD (np. 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży, 56.10.A – restauracje, 77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego), których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Warunkiem jest skorzystanie przynajmniej raz ze świadczenia postojowego na dotychczasowych zasadach.• Dodatkowe świadczenie jest jednorazowe – przyznawane w wysokości obowiązującej dotychczas dla świadczenia postojowego.• Wnioski o dodatkowe świadczenie mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.Uwaga! Regulacja wchodzi w życie 30 grudnia 2020 r. Art. 1. pkt 14 tarczy 6.0 dodaje art. 15zs2 do specustawy o COVID-19
• Przedsiębiorcy prowadzący jako przeważającą działalność oznaczoną kodami: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) • Rozszerzenie grupy beneficjentów potrójnego dodatkowego świadczenia postojowego. • Dotychczas dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwało przedsiębiorcom z branży turystycznej, których przeważająca działalność jest określona następującymi PKD: 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Teraz katalog uległ rozszerzeniu o kody: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych).Warunki do skorzystania ze świadczenia nie zmieniły się. Wymagane jest:– skorzystanie ze „zwykłego” świadczenia postojowego przynajmniej raz;– spadek przychodu z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.• Wnioski o dodatkowe świadczenie mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Art. 1 pkt 30 lit. a tarczy 6.0 zmienia art. 30zo ust. 8 i 9 specustawy o COVID-19
Zwolnienie ze składek ZUS dla twórców • Przedsiębiorcy prowadzący jako przeważającą na dzień złożenia wniosku działalność oznaczoną określonymi kodami PKD (dotyczącymi m.in. produkcji filmowej, architektury, turystyki, muzealnictwa) • Rozszerzenie grupy przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia ze składek na przedsiębiorców wykonujących działalność o charakterze twórczym. • Rozszerzono krąg osób uprawnionych do zwolnienia ze składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Dotychczas było ono przewidziane dla przedsiębiorców, których przeważająca działalność jest określona następującymi kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.ll.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Obecnie dotyczy to także przedsiębiorców prowadzących jako przeważającą na dzień złożenia wniosku działalność oznaczoną określonymi kodami PKD (dotyczącymi m.in. produkcji filmowej, architektury, turystyki, tj. 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z,93.11.Z) albo świadczących usługi na rzecz muzeów w rozumieniu u.m. (oznaczone kodem: 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z), albo prowadzących muzeum niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art.5b u.m.• Nie zmieniono zasad zwolnienia. Warunki to:– zgłoszenie jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.;– przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Art. 1 pkt 30 lit. a tarczy 6.0 zmienia art. 31zo ust. 8 i 9 specustawy o COVID-19
Zwolnienie ze składek ZUS dla różnych branż • Prowadzący jako przeważającą na 30 września 2020 r. działalność oznaczoną określonymi kodami PKD • Wprowadzenie nowego zwolnienia ze składek dla branż z określonymi kodami PKD jako działalnością przeważającą. • Zwolnieniem ze składek objęto przedsiębiorców prowadzących jako przeważającą na 30 września 2020 r. działalność oznaczoną kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A,79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z,96.04.Z. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc.• Warunkiem jest, aby:– płatnik był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,– przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.• Wniosek o zwolnienie powinien być złożony do 31 stycznia 2021 r.Uwaga! Regulacja wchodzi w życie 30 grudnia 2020 r. Art. 1 pkt 30 lit. b tarczy 6.0 dodaje art. 31zo ust. 10 i 11 do specustawy o COVID-19
Zagadnienie Dla kogo Na czym polega zmiana Szczegóły rozwiązania Podstawa prawna
Zwolnienie ze składek ZUS dla zleceniodawców • Zleceniodawcy umów zlecenia z określonego zakresu działalności • Wprowadzenie nowego zwolnienia ze składek dla zleceniodawców umów zlecenia z zakresu działalności w branży artystycznej i kulturalno-rozrywkowej. • Zleceniodawca, dla którego zleceniobiorca wykonuje umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług z zakresu działalności określonej w art. 15zs3 ust. 1 specustawy o COVID-19, może być zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu tych umów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r., o ile zleceniobiorca złoży taki wniosek.• Uprawnienie to przysługuje zleceniodawcom umów zlecenia z zakresu:– sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,– działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,– działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,– usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych,– usług świadczonych na rzecz muzeówa) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,b) przez przewodników muzeów.• Zwolnienie przysługuje, jeśli:– umowa została zawarta w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31marca 2021 r.;– łączny przychód z tych umów wykonywanych na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie ze składek, nie był wyższy od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych,– zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.• Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia, która wynosi 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej jeden dzień.• Wniosek o zwolnienie zleceniobiorca przekazuje do ZUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Art. 1 pkt 37 tarczy 6.0 dodaje art. art. 31zy14 do specustawy o COVID-19
Samorząd terytorialny
Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminów płatności rat tego podatku • Przedsiębiorcy• Organizacje pożytku publicznego• Gminy • Wprowadza się delegacje dla rady gminy do podjęcia uchwał.• Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – za część 2020 r. oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. • Druga odnosi się do przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (nie dłużej niż do 30 września 2020 r.) oraz uiszczanych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. (nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. • Nowelizacja sprowadza się do wydłużenia okresu zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości za wybrane przez radę gminy miesiące pierwszego półrocza 2021 r. (dotychczasowe brzmienie obejmowało część 2020 r.).• Jeżeli chodzi o zmianę delegacji do wydania uchwały w sprawie prolongowania terminów płatności rat podatku od nieruchomości, to dotyczy ona przedłużenia terminów płatności rat podatku uiszczanych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. (nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.).• Rada gminy będzie mogła podjąć uchwały dotyczące tych ulg, ale nie będzie miała takiego obowiązku. Obie delegacje – tak jak dotychczas – umożliwiają wprowadzenie tych form pomocy dla wybranych grup przedsiębiorców, a więc rada będzie uprawniona do zawężenia grona beneficjentów zwolnienia lub wydłużenia płatności rat podatku (np. ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej). Organ stanowiący w obu delegacjach wskazane ulgi będzie mógł przewidzieć dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Takie uchwały będą mogły dotyczyć także organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w. oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Art. 1 pkt 10 i 11 tarczy 6.0 zmienia art. 15p i art. 15q ust. 1 specustawy o COVID-19
Wydłużenie czasu na uchwalenie uchwały budżetowej • Jednostki samorządu terytorialnego • JST zyskują więcej czasu na podjęcie uchwały budżetowej. Termin ten upłynie 31 marca, a nie 31 stycznia 2021 r. • Organ stanowiący będzie mógł podjąć uchwałę budżetową z terminem późniejszym niż 31 stycznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale nie później niż do 31 marca 2021 r.• Do tego momentu podstawą gospodarki finansowej JST będzie projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu.• Jeżeli uchwała budżetowa w tym ostatecznym terminie nie zostanie podjęta, to regionalna izba obrachunkowa w terminie do końca kwietnia roku budżetowego ustali budżet JST w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.• Do dnia ustalenia budżetu przez RIO podstawą gospodarki finansowej będzie projekt uchwały przedstawiony organowi stanowiącemu. Art. 1 pkt 12 tarczy 6.0 dodaje w specustawie o COVID-19 art. 15zoaa
Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw administracyjnych i zawiadomienie strony o uchybieniu terminowi • Jednostki samorządu terytorialnego• Interesanci • Organy administracji publicznej mogą wstrzymywać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni oraz przywracać terminy, którym uchybiły strony postępowania, w szczególności w przypadku gdy funkcjonowanie urzędów zostało ograniczone ze względu na szerzące się zakażenia koronawirusem. • Organ administracji o wstrzymaniu biegu terminu w postępowaniu administracyjnym będzie musiał zawiadomić stronę. Przy czym zawiadomienie to będzie publikowane w BIP danego urzędu, na jego stronie internetowej i w widocznym miejscu w jego siedzibie.• Pomimo wstrzymania biegu terminu organ będzie mógł dokonywać czynności procesowych i jeżeli strona została prawidłowo zawiadomiona, to będą one skuteczne.• Strona nie będzie mogła zaskarżyć wstrzymania postępowania, powołując się na przewlekłość czy bezczynność organu.• Przewiduje się też możliwość ponownego wstrzymania postępowania, pod warunkiem że zgodę na to wyrazi organ wyższego stopnia.• Ponadto organ będzie musiał powiadomić stronę w razie uchybienia przez nią terminów. W zawiadomieniu tym organ wyznaczy stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Art. 1 pkt 24 tarczy 6.0 dodaje w specustawie o COVID-19 art. 15zzzzzn1 i art. 15zzzzzn2
Zagadnienie Dla kogo Na czym polega zmiana Szczegóły rozwiązania Podstawa prawna
Zawieszenie pobierania opłaty targowej • Przedsiębiorcy• Gminy • Przewiduje się niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. • Tarcza 6.0 zakłada rekompensatę dla gmin, które utracą dochody z tego tytułu. Będzie ona pochodziła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. • Ze względu na to, że w niektórych gminach dochody z tytułu opłaty targowej nie są wysokie, przewiduje się zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł. Za punkt odniesienia przyjmować się będzie 2019 r.• Środki z tytułu rekompensaty będą przekazywane do 31 marca 2021 r. Art. 1 pkt 38 tarczy 6.0 dodaje w spec ustawie o COVID-19 art. 31zzm
Możliwość wydawania przez wojewodę decyzji administracyjnych dotyczących zbierania odpadów, w tym zakaźnych • Przedsiębiorcy, przede wszystkim zajmujący się gospodarką odpadami• Samorządy• Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska • Nowelizacja, na wniosek podmiotów z branży odpadowej, przywraca nieobowiązujące od 5 września 2020 r. przepisy specjalne dotyczące odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych związanych z COVID-19 oraz innych wytwarzanych w związku z pandemią. • Wojewoda będzie mógł wydać polecenie organom rządowym, samorządowym oraz przedsiębiorcom nakazujące im konkretne działania na rzecz unieszkodliwienia odpadów zakaźnych (np. spalanie, piroliza, proces plazmowy czy zgazowanie), a także innych niż zakaźne (np. składowanie bez wcześniejszych procesów przetwarzania).• W szczególnych przypadkach przepisy pozwalają na prowadzenie ewidencji papierowej, a nie za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach. Ograniczają też stosowanie niektórych przepisów u.o. i p.o.ś.• Decyzje administracyjne wojewody mają nakaz natychmiastowej wykonalności, a nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem pełnią wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Art. 1 ust. 1 tarczy 6.0 wprowadza art. 11i oraz 11j zamiast przepisów (art. 11a oraz 11b), które wygasły 5 września 2020 r.
Możliwość zmiany zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych • Przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami• Samorządy• Mieszkańcy i inne podmioty objęte zbiórką odpadów komunalnych • Wojewoda ponownie otrzymuje upoważnienie do zmiany zasad zbiórki i określenia innej niż obowiązująca częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. • Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wojewoda może zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w rozporządzeniu dotyczącym selektywnej zbiórki.• Wojewoda ma także prawo ustalić sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.• Na obszarze, którego dotyczy interwencja wojewody, nie stosuje się wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w u.c.p.g. Art. 1 ust. 1 tarczy 6.0 wprowadza art. 11k zamiast przepisu (art. 11c), który wygasł 5 września 2020 r.
Inne zmiany
Promesy BGK • Jednostki samorządu terytorialnego• Bank Gospodarstwa Krajowego • BGK zyskał upoważnienie do udzielania promes na rzecz jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. • Promesy mają gwarantować, że zadania realizowane przez JST związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zostaną sfinansowane do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na udzielanie i realizację promes. Podstawą udzielenia promesy będzie dokument potwierdzający przyjęcie zadania do finansowania ze środków Funduszu sporządzony przez prezesa Rady Ministrów lub osobę przez niego upoważnioną do składania dyspozycji wypłaty ze środków funduszu. W razie likwidacji funduszu za wymagalne zobowiązania wynikające z udzielonych promes odpowiadać będzie Skarb Państwa. Art. 7 tarczy 6.0 dodaje art. 69a do nowelizacji spec ustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 r.
Wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi • Przedsiębiorcy zobowiązani do odprowadzania tantiem za korzystanie z utworów• Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi • Doprecyzowano przepisy wstrzymujące pobór wynagrodzeń od przedsiębiorców za korzystanie z utworów przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ). • Uściślono, że wstrzymanie poboru wynagrodzeń na rzecz OZZ dotyczy tylko tych przedsiębiorców, w stosunku do których obowiązuje ustawowy zakaz prowadzenia działalności (tj. na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Tym samym w stosunku do pozostałych przedsiębiorców przywrócono możliwość ich poboru przez OZZ za eksploatację ich repertuaru.• Przedsiębiorcy, których zakaz prowadzenia działalności nie dotyczy, a z powodu epidemii COVID-19 notują niższe przychody, mogą żądać obniżenia wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, proporcjonalnie do obniżenia jego przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym okresie rozliczeniowym. Art. 1 pkt 9 tarczy 6.0 w art. 15l spec ustawy o COVID-19 zmienia ust. 1 i dodaje nowy ust. 4
Prawa konsumenckie dla przedsiębiorców • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą • Wyłączenie możliwości objęcia ochroną konsumencką umów zawieranych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, na podstawie których otrzymują oni wsparcie pochodzące ze środków publicznych, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych środków o podobnym charakterze. • Zmiana ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości prawnych związanych z kontrolą wzorców umownych wykorzystywanych przy udzielaniu wsparcia ze środków publicznych. Objęcie tych umów reżimem ochrony zbliżonej do ochrony konsumenckiej nakazywałoby ich analizę pod kątem niedozwolonych postanowień umownych, które by nie wiązały. W zasadzie konieczne mogłoby być napisanie tych wzorców od nowa – z zachowaniem zasad właściwych dla obrotu konsumenckiego. Art. 6 tarczy 6.0 zmienia art. 70 ust. 1 ustawy deregulacyjnej z 2019 r.
Badania techniczne • Przedsiębiorcy • Jednostki dozoru technicznego • Wydłużenie terminów dających możliwość odraczania badań technicznych. • Zmiana pozwala organom właściwej jednostki dozoru technicznego nie tylko w 2020 r. , lecz także w 2021 r. odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy – przy spełnieniu określonych warunków.• Doprecyzowano, że z kolejnym wnioskiem o odroczenie terminu wykonania badania technicznego i zezwolenia na eksploatację urządzenia technicznego można wystąpić po przeprowadzeniu odroczonego badania technicznego zgodnie z ust. 1• Odroczenie ww. badań może nastąpić pod warunkiem, że:‒ eksploatujący złoży stosowny wniosek,‒ eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego,‒ dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Art. 3 tarczy 6.0 w art. 68a u.d.t. zmienia ust. 1 i dodaje ust. 4
Wnoszenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej • Obywatele, którym przysługuje czynne prawo wyborcze • Zawiesza się termin na wniesienie projektu ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt ustawy. • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminu na wniesienie projektu ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt ustawy, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.w.i.u., nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.• Zgodnie z powyższym przepisem projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt nie może zostać wniesiony później niż trzy miesiące od daty postanowienia marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu lub postanowienia Sądu Najwyższego uwzględniającego skargę. Art. 1 pkt 29 dodaje w specustawie o COVID-19 art. 31zaa
Wykaz skrótów
I. Ustawy i rozporządzenia
nowelizacja specustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 r. – ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747)
p.o.ś. – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)
rozporządzenie dot. selektywnej zbiórki – rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektyw nego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028)
specustawa o COVID-19 ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)
tarcza 6.0 – ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255)
u.c.p.g. – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1439)
u.d.p.p.w. – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
u.d.t. – ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1339)
u.f.p. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175)
u.m. – ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902)
u.o. – ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
ustawa deregulacyjna z 2019 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
ustawa o działaniach osłonowych – ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)
u.w.i.u. – ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2120)
II. Inne
FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
FP – Fundusz Pracy
JST – jednostka (lub jednostki) samorządu terytorialnego
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
PUP – powiatowy urząd pracy
RIO – regionalna izba obrachunkowa
WUP – wojewódzki urząd pracy
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oprac. Leszek Jaworski, Zofia Jóźwiak, Joanna Śliwińska, Joanna Pieńczykowska, Dominik Jędrzejko, adwokat, partner w kancelarii Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci, Karolina Topolska