Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych. Wprowadzona zostanie zasada „dwóch terminów”, co oznacza, że przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej będą wchodzić w życie tylko dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca.

Zostaną nią objęte rządowe projekty ustaw, rozporządzenia Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Przedsiębiorcy będą mieli co najmniej 30 dni na zapoznanie się z przepisami przed datą wejścia ich w życie. Rząd będzie także rekomendował zastosowanie tej zasady do pozarządowych projektów ustaw. Taka rekomendacja będzie w stanowisku rządu do projektu.

Zmiana ta poprawi funkcjonowanie szczególnie mikro, małych i średnich firm. Ograniczona zostanie częstotliwość zmian w przepisach prawnych. Przedsiębiorcy będą poświęcać mniej czasu na analizę prawa i dostosowanie się do nowych przepisów. Będą mogli skutecznie i racjonalnie planować działalność gospodarczą, co przełoży się na niższe koszty jej wykonywania. Nowa regulacja przyczyni się też do zwiększenia stabilności systemu prawa, a w konsekwencji wzrostu zaufania obywateli i przedsiębiorców do państwa. Dwa terminy wejścia w życie przepisów dla biznesu obowiązują w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i na Litwie.

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy nie chcą częstych zmian w prawie, bo utrudnia to im prowadzenie działalności gospodarczej. Z ankiety Ministerstwa Gospodarki przeprowadzonej w 2012 r. wynika, że ok. 86 proc. przedsiębiorców chciałoby zdecydowanie mniej zmian przepisów. Jednocześnie blisko 81 proc. stwierdziło, że zasada „dwóch terminów” ułatwi im prowadzenie działalności gospodarczej.

Zasada „dwóch terminów” wpisuje się w konsekwentne działania rządu sprzyjające przedsiębiorczości. Oznacza realizację inicjatywy tworzenia tzw. lepszych regulacji. Funkcjonowanie tego rozwiązania zostanie ocenione po roku.

Odstąpienie od zasady „dwóch terminów” będzie mogło nastąpić wyjątkowo, tylko z uwagi na ważne względy, w szczególności ochronę: życia, zdrowia, interesu społecznego, mienia znacznych rozmiarów, ważnego interesu publicznego lub ważnych interesów państwa.
Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim.