Już w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorca otrzyma automatycznie NIP oraz REGON i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej. Skróci to o 17 dni czas oczekiwania na uruchomienie firmy
Prostsza droga do uruchomienia firmy / Dziennik Gazeta Prawna
Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ma on przyspieszyć procedurę rejestracyjną, zautomatyzować i uprościć nadawanie numerów NIP i REGON: przedsiębiorca otrzyma je bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację, w której po wprowadzeniu tzw. jednego okienka dla przedsiębiorców wydłużył się czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności biznesowej.
Na gruncie nowych przepisów nadawanie przedsiębiorcom identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nastąpi automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS. Od razu też numery te znajdą się we właściwej rubryce rejestru.

Wady jednego okienka

Funkcjonujące w ramach KRS jedno okienko polega dziś wyłącznie na tym, że przedsiębiorca w jednym miejscu składa wymaganą dokumentację: tzn. wniosek o wpis lub zmianę wpisu, formularze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych skierowanych do GUS, ZUS i naczelnika urzędu skarbowego. Następnie jednak sąd rejestrowy musi te formularze zgłoszeniowe doręczyć odpowiednim organom, a to trwa.
– Sąd więc wyręcza osobę ubiegającą się o wpis, bo nie musi już ona chodzić do poszczególnych urzędów, ale w ten sposób tylko pozornie oszczędza jej czas. Przesyłanie dokumentacji trwa niekiedy nawet kilka tygodni – twierdzi radca prawny Piotr Czachorowski z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.
Poprawa była więc pozorna. Zanim bowiem zostało uruchomione jedno okienko, składając dokumenty, przedsiębiorca był np. informowany w urzędzie, czy są one kompletne i właściwie wypełnione. Wiedział, kiedy złożył wniosek, i krócej czekał na jego rozpoznanie. Tym bardziej że w przypadku nadawania NIP w pierwszej kolejności i tak załatwiani są przez naczelników urzędów skarbowych przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, przepisy wskazują bowiem jeden dzień jako termin na rozpoznanie ich wniosku.
W dodatku procedura rejestracji w KRS często wydłuża się nawet wtedy, gdy podmiot złoży prawidłowe dokumenty. Jeśli bowiem w trakcie postępowania ujawnią się ich braki, zainteresowany nie może ich od razu uzupełnić, bo dowie się o tym dopiero za pośrednictwem sądu.

Automatyzm działania

Projekt ustawy przyjęty wczoraj przez rząd przewiduje, że przedsiębiorca ubiegający się o wpis oprócz wniosku złoży tylko jeden wspólny formularz zgłoszeniowy, zawierający pakiet danych uzupełniających na potrzeby wszystkich ewidencji i rejestrów, objętych zasadą jednego okienka. Następnie sąd rejestrowy do właściwych organów przekaże dane objęte wpisem i przedsiębiorcy automatyczne zostaną nadane numery NIP i REGON w systemach teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. W dodatku większość podmiotów podlegających wpisowi do KRS i jednocześnie obowiązkowi wpisu do ZUS (na konto płatnika składek) zostanie zwolniona z obowiązku zgłoszenia płatnika składek.
W ten sposób nie będzie już potrzeby składać tych samych informacji do wielu organów.
Po wpisie lub zmianie wpisu w KRS dane będą automatycznie zasilały ewidencje i rejestry prowadzone przez organy administracji publicznej, bez konieczności weryfikacji tych danych przez organ. A podmiot może rozpocząć prowadzenie działalności od razu.
– Podmioty, które podlegają wpisowi w KRS i do innych rejestrów, nie będą musiały wiele razy podawać tych samych danych. Projekt przewiduje zniesienie obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie danych objętych wpisem. Określa też terminy zgłoszenia przez przedsiębiorcę do ewidencji i rejestrów danych uzupełniających – tłumaczy Kinga Stachowiak, prezes zarządu portalu Skarbiec.biz. SA.
– W świetle tych zmian jedno okienko pozostanie nim wyłącznie z nazwy, bo tylko dane objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego będą w pełni wymienialne między systemami teleinformatycznymi sądów, urzędów skarbowych i statystycznych oraz ZUS. Pozostałe dane, określane jako uzupełniające, będą podlegały zgłoszeniu bądź aktualizacji, co do zasady, za pośrednictwem urzędu skarbowego – mówi Piotr Gołaszewski, associate z Kancelarii Prawniczej Domański, Zakrzewski, Palinka.

Fetysz jednego okienka, czyli jak ułatwiać życie przedsiębiorcy

Przygotowane przez resort sprawiedliwości zmiany ocenia jednak pozytywnie.
– Pozostaje jedynie oczekiwać, że również od strony technicznej wszystkie systemy teleinformatyczne sprostają postawionym przed nimi nowym zadaniom – dodaje Piotr Gołaszewski.
Jego zdaniem można przypuszczać, że nowy system – już podczas stosowania – ujawni wątpliwości, w szczególności po stronie urzędów skarbowych i statystycznych oraz ZUS, wynikające przede wszystkim z różnorodności statusu prawnego poszerzonego kręgu podmiotów, w stosunku do których znajdzie zastosowanie nowa procedura rejestracyjna. Jeśli jednak tak się nie stanie i okaże się on w pełni spójny oraz kompatybilny z punktu widzenia sądów, urzędów skarbowych i statystycznych oraz ZUS, to niewątpliwie będzie to największą jego zaletą.
Autorzy projektu zaproponowali bowiem poszerzenie kręgu podmiotów objętych nową regulacją i objęcie nią wszystkich podmiotów wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego, również tych spoza rejestru przedsiębiorców, jak też korzystających z elektronicznej procedury rejestracji. Proponują, by nowe regulacje weszły w życie jeszcze jesienią tego roku.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów