Umożliwi on zapoznanie się z tym, na jakim aktualnie etapie znajduje się postępowanie wobec niewypłacalnej firmy. W bazie znajdą się przede wszystkim decyzje i orzeczenia wydawane w toku postępowania przez sądy upadłościowe.

Zasady, na jakich będzie działał elektroniczny serwis, pełniący funkcję Centralnego Rejestru Upadłości (CRU) określił zespół do spraw przygotowania projektów prawa restrukturyzacyjnego i naprawczego w projekcie założeń projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, którym wkrótce zajmie się rząd. Obowiązek tworzenia krajowych internetowych rejestrów upadłości przewidują przepisy unijne. Serwisy te mają być połączone za pomocą unijnego portalu, aby w ten sposób umożliwić uzyskanie informacji o postępowaniach upadłościowych toczących się w całej Unii Europejskiej.

Dostęp do tych informacji ułatwi przedsiębiorcy sprawdzenie kontrahenta, przede wszystkim tego, czy nie ma wobec niego złożonych wniosków o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego, o ogłoszenie upadłości i czy nie zostały ustanowione zabezpieczenia nad jego majątkiem.

Autorzy projektu zaproponowali, aby oprócz oficjalnych obwieszczeń i ogłoszeń w procedurach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w portalu zamieszczano również inne istotne informacje, np. dane sądów upadłościowych, syndyków i biegłych, wykazy spraw upadłościowych z możliwością wyszukiwania, fakultatywne wzory pism i formularzy. Obligatoryjny do stosowania byłby jedynie wzór ostatecznego sprawozdania syndyka, który ma ułatwić porównywanie wyników poszczególnych postępowań upadłościowych oraz pracy syndyków.

CRU zawierałby też elektroniczne, półautomatyczne formularze: korzystając z nich można będzie przesyłać pisma zarówno tradycyjnie, jak i przez internet. Natomiast uczestnicy postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych mogliby się za pośrednictwem platformy komunikować korzystając z e-zgłoszenia wierzytelności, elektronicznej listy wierzytelności, elektronicznego planu podziału, elektronicznej licytacji ruchomości, modułu komunikacji elektronicznej syndyk–sąd, lub uczestnik postępowania – sąd oraz modułu archiwizacji e-zgłoszeń.

Rejestr umożliwi też wprowadzenie nowych zasad doręczania postanowień uczestnikom postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Obecnie o większości decyzji i orzeczeń dowiadują się z prasy lokalnej lub ogłoszeń zamieszczanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co dziś wydłuża procedury.

trzy pytania

Powstanie ogólnopolski portal restrukturyzacyjny i upadłościowy

Powołany przez ministra sprawiedliwości zespół ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego pracuje nad stworzeniem w internecie ogólnopolskiego portalu restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Czemu ma on służyć?

Portal ma być jedynym miejscem zamieszczania obwieszczeń w toku prowadzonego postępowania. Dlatego korzystanie z niego ma usprawnić przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ujednolicić praktykę sądów upadłościowych oraz ułatwić komunikowanie się sędziego-komisarza i sądu upadłościowego ze stronami postępowania, głównie z przedsiębiorcami. Umieszczanie informacji o treści orzeczeń (decyzji) w kompleksowym i dostępnym w internecie rejestrze pozwoli wszystkim uczestnikom i osobom zainteresowanym na bieżąco śledzić prowadzone postępowania. Natomiast wierzycielom upadłego ułatwi dodatkowo dostęp do informacji na temat konkretnego postępowania upadłościowego.

Jak wierzyciele skorzystają na uruchomieniu portalu?

Będą mieli dwie możliwości zgłaszania wierzytelności: w formie elektronicznej i tradycyjnej, przy całkowitej rezygnacji z konieczności przedkładania dokumentów dla udowodnienia istnienia wierzytelności. Będą jedynie musieli powołać się w zgłoszeniu na dowody np. z dokumentów. Tylko wówczas, gdy twierdzenia podane w zgłoszeniu wierzytelności nie będą znajdowały potwierdzenia w dokumentach upadłego, syndyk wezwie wierzyciela do przedłożenia dokumentów, które wskazał w zgłoszeniu.

Rejestr umożliwi też dostęp do wzorów pism i półautomatycznych elektronicznych formularzy np. wniosku dłużnika lub wierzyciela o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu do ich listy, zarzutów do planu podziału, a także do informacji na temat składników majątkowych sprzedawanych przez syndyków, w tym cen i warunków sprzedaży. W rejestrze będzie można też przejrzeć wykaz dłużników, wobec których wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z uwagi na brak środków na koszty postępowania upadłościowego, a także znaleźć informacje o złożonych przez dłużników wnioskach w przedmiocie zatwierdzenia układu w tzw. postępowaniu układowy uproszczonym.

Czy stworzenie rejestru przyspieszy przebieg postępowań przed sądami upadłościowymi?

Tak, ponieważ umożliwi dostęp do danych kontaktowych sądów upadłościowych, syndyków, biegłych. W dodatku skoro część postanowień sądu nie będzie doręczana uczestnikom postępowania w tradycyjny sposób, to wpłynie to na skrócenie czasu postępowania i zmniejszenie jego kosztów. Ułatwi to dostęp do treści wydawanych orzeczeń, co pozwoli na ujednolicenie praktyk sądów upadłościowych.