Wezwanie do zapłaty - dokument wysyłany przez wierzyciela dłużnikowi, w sytuacji gdy upłynął już terminu do spełnienia świadczenia pieniężnego, informujący dłużnika o wymagalności świadczenia. Wezwanie do zapłaty jest czynnością przedprocesową.

Przy umowach wzajemnych (np. kupna-sprzedaży), jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, druga strona może za pomocą wezwaniem do zapłaty wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do jego wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy (art. 491 k.c.). Jeżeli dodatkowo wyznaczony termin do spełnienia świadczenia upłynie bezskutecznie, można wnieść sprawę do właściwego sądu.

W postępowaniach w sprawach gospodarczych wezwanie do zapłaty powinno mieć sformalizowaną treść. Każdy podmiot gospodarczy, który domaga się spłaty wierzytelności, musi udzielić w nim rzetelnej, pełnej i prawdziwej informacji na temat długu. Niespełnienie wszystkich warunków prawidłowego wezwania do zapłaty może stanowić podstawę odmowy spłaty zadłużenia w terminie wyznaczonym przez wzywającego, a tym samym może przedłużyć etap polubownego odzyskiwania należności. Wezwanie do zapłaty w sprawach gospodarczych powinno zawierać: prawidłowe i pełne oznaczenie podmiotu wzywającego do zapłaty, pełne oznaczenie podmiotu wzywanego do zapłaty, kwoty zadłużenia oraz stosunku prawnego, z którego to zadłużenie wynika, termin, do którego zapłata powinna być dokonana, informację, gdzie i w jaki sposób można uiścić należność (rachunek bankowy, kasa), podpis osoby wysyłającej wezwanie.