Osoby, które myślą o założeniu własnej firmy, mogą ubiegać się o 40 tys. zł unijnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Pomoc jest bezzwrotna, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.

Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do wybranych grup:

- osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu,

- osób mających trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zwłaszcza:

- kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,

– osób do 25 lat i po 45. roku życia,

– niepełnosprawnych,

– osób zamieszkujących gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

Osoba starająca się o dotację musi zgłosić udział w projekcie realizowanym przez jednego z tzw. operatorów. Są to instytucje szkoleniowe, które w otrzymały na ten cel unijne środki. Ich wykazy publikowane są na stronach internetowych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy. Operatorzy są odpowiedzialni za rekrutację uczestników do projektu, zapewnienie im szkoleń i doradztwa oraz wybór osób, które staną się ostatecznymi beneficjentami, tzn. otrzymają unijne środki. Warunkiem uzyskania dotacji jest przedłożenie dobrego biznesplanu planowanego przedsięwzięcia.

Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej (obecnie 1368 zł).