Zakończył się pierwszy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zaprojektowanego przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedsięwzięcia jest wczesne udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu w wyniku spowolnienia gospodarczego.

Spośród 116 aplikujących firm w ramach pierwszego naboru wyłoniono 17 podmiotów, które spełniły wymagane kryteria formalne oraz przeszyły pozytywnie weryfikację źródłowych danych finansowych, potwierdzających potrzebę objęcia przedsiębiorstwa wsparciem w ramach projektu ISR.

Zakwalifikowane firmy otrzymają zindywidualizowaną, kompleksową pomoc w postaci finansowania usług doradczych, szkoleniowych oraz działań z obszaru outplacementu. Wartość pomocy udzielonej firmie w ramach projektu ISR zależna będzie od wielkości podmiotu i zakresu rekomendowanych dla niej działań. Łączna kwota finansowego wsparcia przeznaczonego dla firm w pierwszym naborze wynosi 2 626 835,56 pln.

Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie Planu Rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy. Z każdym zakwalifikowanym do współpracy przedsiębiorcą zostanie podpisana umowa na opracowanie indywidualnego Planu Rozwoju, obejmującego działania o charakterze naprawczym, bądź rozwojowym. Wdrożenie przez specjalistów działań wskazanych w Planie Rozwoju pozwoli na poprawę sytuacji rynkowej firmy, a dynamika spodziewanych zmian będzie na bieżąco monitorowana.

W ramach zakończonej rekrutacji wyłoniono podmioty o zróżnicowanej strukturze wielkościowej (2 mikro, 2 małe, 8 średnich oraz 5 dużych firm), zlokalizowane w 10 rożnych województwach Polski. Wśród wyłonionych firm znalazły się zarówno przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, handlowej, jak i usługowej. Różnorodność daje doskonałe możliwości do przyszłych badań nad wpływem działań zaproponowanych w ramach ISR na kondycję tych przedsiębiorstw w dalszej perspektywie.

Kolejny nabór planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2012 r. Do wsparcia zostanie rekomendowanych ok. 40 podmiotów z całej Polski. Do kwietnia 2013 roku zostaną przeprowadzone łącznie 4 takie nabory. W trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie uzyska ponad 4 500 pracowników z 210 przedsiębiorstw, które posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie spełniają definicji przedsiębiorcy zagrożonego.

Aplikacja firm do projektu jest możliwa wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz on-line, zamieszczony w okresie naboru na stronie internetowej projektu www.isr.parp.gov.pl.

Formularz stanowi narzędzie informatyczne, które zawiera system określonych parametrów finansowych i ekonomicznych, pozwalających na wytypowanie firm kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu ISR.

Wykonawcą działań szkoleniowo-doradczych w projekcie jest firma WYG International.

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji oraz aktualną listę firm objętych wsparciem można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

ISR