Funkcja Rzecznika Finansowego nie powinna być likwidowana, a jego kompetencje powinny być rozszerzone na udzielanie pomocy przedsiębiorcom będącym także osobami prawnymi - wynika z uwag przesłanych przez Rzecznika MŚP do projektu zmian przepisów w tej sprawie.

Biuro Rzecznika MŚP przypomniało, że w połowie września minister finansów skierował do zaopiniowania projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego, który zakłada przebudowę modelu ochrony klientów m.in. rynku ubezpieczeniowego oraz przeniesienie na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego z jednoczesną jego likwidacją.

W piątek Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd przyjął kierunkowo ten projekt ustawy. Dodano, że po korektach projekt zostanie przyjęty obiegowo (korespondencyjnie) lub na następnym posiedzeniu rządu.

Biuro Rzecznika MŚP poinformowało w sobotę, że po otrzymaniu od przedsiębiorców licznych sygnałów o istotnych utrudnieniach i barierach dla firm po zmianie przepisów, skierował swoje uwagi do tego projektu.

"W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że członkowie działających przy Rzeczniku MŚP Zespołów Roboczych ds. Rzemiosła i Branży Motoryzacyjnej zajmujących się problemami +drobnych+ przedsiębiorców związanymi z nieuczciwymi praktykami zakładów ubezpieczeń wyrazili zdecydowanie negatywną opinię odnośnie przewidzianego przez projekt pomysłowi zniesienia instytucji Rzecznika Finansowego, likwidacji jego Biura oraz przeniesienia kompetencji i zadań do UOKiK. Dotychczasowa dwudziestoletnia działalność Rzecznika Finansowego była pozytywnie oceniana zarówno przez samych przedsiębiorców, jak również Najwyższą Izbę Kontroli w jej raportach i wnioskach z kontroli z ostatnich lat" - podkreślił w uwagach Rzecznik MŚP.

Dodał w nich, że w przestrzeni publicznej prezentowane są postulaty wręcz zwiększenia kompetencji Rzecznika Finansowego. Jak zaznaczono, jednym z popieranych przez Rzecznika MŚP postulatów jest rozszerzenie udzielanej przez Rzecznika Finansowego na małych i średnich przedsiębiorców będących osobami prawnymi. Jak przypomniano, aktualnie z pomocy mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

"Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na swoje kompetencje w zakresie inicjowania i organizowania działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w powiązaniu z zadaniami Funduszu Edukacji Finansowej mogłyby przysłużyć się do efektywnego wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie finansów i rynku finansowego. Dlatego Rzecznik MŚP wniósł o rozważenie modyfikacji przepisów w tym zakresie poprzez wskazanie, że zadania Funduszu Edukacji Finansowej mogą być realizowane we współpracy z Rzecznikiem MŚP" - dodano.

Według autorów projektu, przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK ma na celu zwiększenie efektywność w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

Projekt ustawy zakłada przyznanie prezesowi UOKiK szeregu nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, obejmujących przede wszystkim możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

"Należy podkreślić, że po przejęciu zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu, dzięki bardziej kompleksowej diagnozie problemów rynku, opartej na danych pozyskanych w związku z wykonywaniem tych uprawnień, narzędzia, którymi dysponuje Prezes Urzędu, służące ochronie interesów klientów rynku finansowego, będą mogły zostać wykorzystane w szerszym zakresie. Możliwe będzie także podejmowanie zintegrowanych działań, mających na celu optymalne zabezpieczenie interesów konsumentów na rynku finansowym. Ze względu na zgromadzenie tego rodzaju danych w jednym organie centralnym, nie będzie konieczności wymiany informacji między organami, co pozwoli na szybsze i bardziej skuteczne działanie na rzecz ochrony konsumentów, a tym samym sprawniejsze uruchomienie mechanizmów służących ochronie zbiorowych interesów konsumentów" - tłumaczono.