Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców będzie mógł organizować mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, uzyskiwać dostęp do akt i dokumentów spraw toczących się bądź zawieszonych, a także będzie miał możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (o ile stroną tego postępowania będzie przedsiębiorca mikro, mały bądź średni).
Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rzeczniku MSP, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju.
Z praktycznego punktu widzenia najistotniejsza wydaje się ta ostatnia kompetencja. Projektodawca wskazuje, że konieczność wprowadzenia nowego rozwiązania związana jest ze specyfiką postępowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najczęściej w sądzie naprzeciwko siebie stają strony teoretycznie równe, lecz w praktyce znacznie się różniące. Drobny przedsiębiorca z reguły ma o wiele słabszą pozycję niż organ rentowy. Rzecznikowskie wsparcie miałoby więc wyrównać siły.
„W praktyce sprawy takie są ponadto swoistym «przedłużeniem» postępowań administracyjnych toczonych przed organami, w których to postępowaniach rzecznik, już na gruncie obowiązujących przepisów, może uczestniczyć” ‒ uzasadnia Ministerstwo Rozwoju. Projektodawca postanowił, że warunkiem udziału rzecznika w postępowaniu cywilnym będzie wyrażenie na to zgody na piśmie przez przedsiębiorcę oraz branie przez rzecznika udziału w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym skierowanie sprawy do sądu. Organ chroniący przedsiębiorców w postępowaniach sądowych będzie brał udział na zasadach analogicznych do tych, które obowiązują dziś prokuratora.
Etap legislacyjny
skierowano do konsultacji