Prawie połowa polskich firm uznaje innowacyjność za cel strategiczny swojej działalności – tak wynika z raportu „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”. 78 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Niewiele mniej, bo 71 proc., wprowadza ich wyniki w życie. Ponad 80 proc. firm zamierza zwiększyć skalę i obszar działalności w tym zakresie. Wspomniane dane dotyczą co prawda głównie podmiotów o ustabilizowanej sytuacji oraz wieloletnim stażu na rynku, jednak trend ten coraz bardziej się rozprzestrzenia. Coraz więcej przedsiębiorstw – również małych i średnich – dostrzega w tworzeniu nowatorskich i unikatowych rozwiązań szansę na konkurencyjność oraz zdobycie nowych zagranicznych rynków.

Na unowocześnienie gospodarki stawia również rząd, pracując nad pakietem działań ułatwiających prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich efektów. Bariery prowadzenia działalności innowacyjnej oraz propozycje ich likwidacji zostały ujęte w tzw. białej księdze innowacji. W prace nad nią zaangażowano m.in. partnerów społecznych ze środowisk biznesowych, naukowych, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych, a także zorganizowano otwarte konsultacje online.

Jednym z czynników najsilniej motywujących przedsiębiorstwa do podjęcia ryzyka innowacyjnej działalności są bezzwrotne dotacje. Są one dostępne m.in. dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Do wyboru

Jest kilka możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje polegające na wdrażaniu innowacji w firmie. Środki na ten cel zarezerwowane są w programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, a także w programach regionalnych. Dofinansowują one podobne rodzaje przedsięwzięć – główna różnica polega na ich wielkości oraz zasięgu terytorialnym.

Największe wymagania stawiane są w działaniu „Badania na rynek” z programu Inteligentny Rozwój. Uzyskane efekty muszą być innowacyjne co najmniej w skali kraju. Dodatkowe punkty w trakcie oceny wniosku będą przyznawane jeżeli wdrażane wyniki prac B+R będą chronione patentem lub zgłoszone do ochrony patentowej bądź będą dotyczyć zgłoszonego wzoru użytkowego. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów wynosi tu 10 mln zł, a maksymalna 50 mln euro. Dofinansowanie może sięgać 20 mln zł, przy czym część badawcza projektów może zostać wsparta kwotą nie większą niż 450 tys. zł, a doradcza 500 tys. zł. O wsparcie mogą się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z całej Polski. Najbliższy nabór wniosków ma zacząć się 5 września 2017 r. a skończyć 28 lutego 2018 r. Za przyjmowanie i weryfikację wniosków odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mniejsze projekty polegające na wdrażaniu innowacji mają szansę na dofinansowanie z programów regionalnych. Konkursy organizowane są w różnych terminach, a warunki udzielania wsparcia nieco się od siebie różnią. Szczegółowych informacji najlepiej szukać na portalach programów regionalnych, do których można przejść z serwisu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Twoja firma ma szansę na dotacje

Innym źródłem dofinansowania projektów, których efektem będzie wdrożenie innowacji, jest działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP z programu Polska Wschodnia. Na wsparcie mają szansę przedsięwzięcia realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 50 mln euro. Dofinansowanie może sięgać 7 mln zł.

Projekty powinny polegać na realizacji inwestycji początkowych i poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R prowadzić do stworzenia produktów innowacyjnych przynajmniej na poziomie kraju. Powinny one być realizowane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, należący od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

● należy do niego minimum pięciu przedsiębiorców;

● przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą, współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;

● działalność powiązana koordynowana jest przez podmiot zarządzający, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

● w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;

● na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Nabór wniosków o ten rodzaj dofinansowania właśnie trwa – termin ich przyjmowania upłynie 31 lipca 2017 r. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Liczy się efekt

Projekty mogą polegać na zakupie maszyn, urządzeń i innej infrastruktury oraz praw własności przemysłowej. Możliwe jest również dofinansowanie części kosztów związanych z doradztwem i realizacją prac rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że dofinansowane mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Firmy muszą też wykazać, że wdrażane innowacje dają możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej.

Wspólną cechą, która łączy wszystkie dotacje na wdrażanie innowacji, jest wymagany efekt zrealizowanego przedsięwzięcia. W wyniku inwestycji muszą zostać wprowadzone na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy. To znacząca różnica w porównaniu do dotacji, które przedsiębiorcy znają z wcześniejszych lat. O przyznaniu dofinansowania decyduje przede wszystkim to, co w wyniku inwestycji trafi na rynek. Drugorzędne znaczenie ma natomiast nowoczesność kupowanych maszyn czy urządzeń – one mają być jedynie narzędziem do osiągnięcia innowacyjnych produktów lub usług.

Dodatkowym efektem mogą być postępowe rozwiązania w odniesieniu do procesów produkcyjnych, nowej metody organizacyjnej lub marketingowej, organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem.

Wymagana skala innowacyjności nowych produktów lub usług jest uzależniona od programu, z którego udzielane jest wsparcie. W przypadku programów krajowych – co najmniej taki musi być również poziom innowacyjności. Analogicznie w programach regionalnych – nowe towary, produkty lub procesy muszą wyróżniać się co najmniej w województwie.

źródło: Materiały Prasowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Niewinowska

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

INTERESUJE CIĘ TEN TEMAT? WEJDŹ NA www.serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNAJDZIESZ TAM:

● nagranie webinarium z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

weź udział

start w 28 czerwca o 9.30 , logowanie na www.gazetaprawna.pl/webinar

●rozmowy z firmami, którym przyznano dofinansowanie na innowacyjne projekty

● wideografiki z praktycznymi wskazówkami jak złożyć wniosek o dotację

Fundusze