Urodziłam się w roku 1934, co oznacza, że już dawno ukończyłam 75 lat. Nie rozumiem więc, dlaczego dostałam pismo z urzędu skarbowego informujące o zajęciu części emerytury w związku z niepłaceniem abonamentu RTV za minione pięć lat. Nie przypominam sobie, żebym dostawała jakieś wezwania do zapłaty. Z tego, co wiem, osoby w moim wieku (od momentu ukończenia 75 lat) są zwolnione z płacenia abonamentu – pisze pani Alicja.
Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą opłacać abonamentu i składać oświadczenia uprawniającego do zwolnienia z opłaty abonamentowej. Ubiegłoroczna zmiana przepisów zwolniła je z tego obowiązku, ponieważ Poczta Polska otrzymała dostęp do rejestru PESEL i może sama ustalać wiek abonentów, a co za tym idzie, automatycznie zwalniać ich z opłat. Nie dotyczy to jednak abonentów, którzy 75. urodziny obchodzili przed zmianą przepisów. Datą graniczną jest 9 października 2015 r. Osoby, które ukończyły 75 lat po tej dacie, nie muszą nic robić, starsze, tak jak pani Alicja – powinny złożyć na poczcie oświadczenie, potwierdzające prawo do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz przedstawić dowód osobisty. Inaczej zaległości będą nadal rosły.
Tak więc Poczta Polska zachowała się zgodnie z obowiązującym prawem wszczynając za pośrednictwem urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne zmierzające do zajęcia emerytury. Co prawda nakaz powinno poprzedzać zawiadomienie o długu, a następnie upomnienie i dopiero egzekucja zobowiązania przez urząd skarbowy. Zatem pani Alicja musi wystąpić o wyjaśnienie do Poczty Polskiej w Bydgoszczy (kontakt poniżej). To nie koniec formalności. Przepisy zmieniły się, ale samemu trzeba wystąpić o umorzenie lub rozłożenie długu na raty. Uprawniona do umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych jest wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i to pod warunkiem, że przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie można złożyć osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową pod adresem: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów, skwer kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Powinien zawierać, oprócz danych personalnych wnioskodawcy, informację o spornej kwocie i okresie, za jaki się ona należy, oraz kilka zdań uzasadniających prośbę.
Natomiast pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie lub telefonicznie pod numer 22 597 31 01.
I czynność najpilniejsza: pismo o zawieszenie egzekucji komorniczej do czasu wydania decyzji umarzającej dług przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, skierowane do Poczty Polskiej w Bydgoszczy. Adres: Poczta Polska SA COF, Dział Obsługi Abonentów, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz. Można je wysłać także drogą elektroniczną: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl; składanie skarg: skargi@centrala.poczta-polska.pl; kontakt telefoniczny: 43 842 06 06.
Podstawa prawna
Art. 2–10 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1204). Art. 1–2, art. 72–73 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599).