Prowadzona przez publicznych nadawców działalność misyjna nie jest działalnością gospodarczą – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w kolejnych wyrokach.
Dotyczyły one regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. Wcześniej – w lipcu br. – w sądzie kasacyjnym przegrały rozgłośnie w: Olsztynie, Rzeszowie, Koszalinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie oraz na Pomorzu i Kujawach (pisaliśmy o tym w DGP nr 136/2018 „Publiczni nadawcy stracą miliony”). Spory dotyczą konieczności stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i nakazuje uwzględniać przy odliczaniu VAT nie tylko czynności opodatkowane (objęte VAT i zwolnione z podatku), ale także te, które są „działalnością inną niż gospodarcza” i przez to są wyjęte z systemu VAT.
Fiskus od początku stoi na stanowisku, że prowadzona przez publicznych nadawców działalność misyjna jest właśnie takim rodzajem działalności. Przemawiać ma za tym sposób jej finansowania. Według organów podatkowych obowiązek abonamentowy powoduje, że działalność ta jest niezależna od rynku i nieekwiwalentna.
Ze stanowiskiem tym zgodziły się wojewódzkie sądy administracyjne w Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. Z ich wyroków wynikało, że finansowana z abonamentu misja nie mieści się w systemie VAT. Potwierdził to NSA.

Orzecznictwo

Wyroki NSA z 27 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 2053/16 i I FSK 2081/16.