Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Nowe przepisy wprowadzają karty powinności – czyli porozumienia, które z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji będzie zawierał każdy z nadawców publicznych: Telewizja Polska, Polskie Radio oraz 17 rozgłośni regionalnych.
Podpisywane na pięć lat karty określą konkretne misyjne obowiązki mediów i zasady ich realizacji. Będą też podstawą wypłaty przez KRRiT pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ministerstwo Kultury, autor nowelizacji, uzasadnia, że pięcioletnie umowy pozwolą nadawcom zorientować się, na jakie środki publiczne mogą liczyć w dłuższej perspektywie – a nie jak obecnie, z roku na rok. Przestrzegania kart powinności dopilnuje KRRiT, oceniając sprawozdania mediów. Jeśli źle wypadną, może zlecić „działania naprawcze”, a na nieposłusznego szefa radia lub telewizji nałożyć karę pieniężną do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
W nowelizacji pojawia się też pojęcie kosztu netto realizacji misji – będzie to różnica między całkowitymi kosztami jej realizacji a innymi dochodami nadawców, np. z reklamy. Koszt netto wyznaczy granicę finansowania mediów ze środków publicznych – abonamentu RTV i każdej innej opłaty, która miałaby go ewentualnie zastąpić, albo wprost z budżetu państwa. Nadawca mający spore dochody z reklam (co w praktyce dotyczy tylko TVP) nie będzie mógł liczyć na duże wpływy z abonamentu.
Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do stanowiska KE, która nakazała nam doprecyzowanie pojęcia misji i określenie granicy pomocy publicznej. Po uchwaleniu wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.