W III kw. wartość pożyczek udzielonych przez kasy wzrosła o 200 mln zł.
Członków SKOK przybywa, ale powoli / Dziennik Gazeta Prawna
W III kw. spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym przybyło 7 tys. członków – wynika z danych opublikowanych przez Kasę Krajową SKOK. W końcu września SKOK-i obsługiwały 2655 tys. członków.
W pierwszych dziesięciu miesiącach 2013 r. liczba klientów spółdzielczych kas zwiększyła się o 64 tys. W poprzednich 12 latach ani razu nie zdarzyło się, by przyrost klientów był mniejszy niż 100 tys., a w 2012 r. sięgnął nawet 276 tys. osób.
– Za wcześnie, by wyciągać daleko idące wnioski – uważa Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej. Podkreśla, że III kw. to okres wakacyjny, w którym klienci są mniej aktywni. – Dla świata finansów zwykle bardzo dobry jest za to IV kw. – podkreśla Dunajski.
Uchyla się od odpowiedzi, czy na osłabienie dynamiki spółdzielczych kas wpływ miało objęcie ich państwowym nadzorem. Od kilku miesięcy znajdują się one pod pieczą Komisji Nadzoru Finansowego.
W publikowanych od tego czasu raportach na temat sytuacji SKOK-ów KNF wskazywała, że cały system przynosi straty, a duża część kas nie spełnia wymogów kapitałowych. W kilku kasach będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej KNF ustanowiła zarządców komisarycznych. Czy informacje o sytuacji finansowej SKOK-ów i działania nadzoru mogły przyczynić się do niewielkiego przyrostu liczby klientów?
– Zgodnie z prawem członków SKOK jako współwłaścicieli kasy powinna łączyć rzeczywista więź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym sprecyzowana w statucie. Przez około 20 lat pozostawania systemu SKOK poza państwowym nadzorem finansowym w wielu kasach podchodzono do tego obowiązku bardzo liberalnie – odpowiada enigmatycznie Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.
W ramach restrukturyzacji sektora SKOK liczba kas wraz z oddziałami zmniejszyła się w III kw. o ponad 30, do 1,9 tys. W I półroczu ubyło ich 45.
Aktywa SKOK-ów w końcu września przekraczały 18,5 mld zł i były o 1,7 mld zł większe niż w grudniu ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę tylko III kw., zwiększyły się o niecałe 200 mln zł. W przypadku depozytów wzrost w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wyniósł prawie 1,6 mld zł, a w III kw. było to niewiele ponad 50 mln zł. Depozyty zgromadzone przez członków spółdzielczych kas miały w końcu września wartość 17,1 mld zł.
W przypadku pożyczek wzrost w III kw. to ponad 200 mln zł wobec prawie 600 mln zł w I półroczu. Wśród danych publikowanych przez Kasę Krajową nie ma informacji o wyniku finansowym kas ani o wysokości ich funduszy własnych.
W piątek wchodzą w życie przepisy obejmujące depozyty członków SKOK gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu oszczędności klientów spółdzielczych kas będą miały taką samą ochronę, jak pieniądze złożone w bankach. Gwarancje obejmują środki każdego klienta do równowartości 100 tys. euro (420 tys. zł).