Bank zgodził się udzielić mi kredyt na naukę w szkole wyższej na preferencyjnych warunkach. W tym tygodniu umówiłam się na podpisanie umowy. Te pieniądze są mi potrzebne, ponieważ podjęłam kształcenie na wymagających studiach w trybie dziennym, co utrudnia mi podjęcie pracy. Zastanawiam się jednak, czy będę w stanie spłacić kredyt po ukończeniu nauki. Mam świadomość, że studia nie gwarantują zatrudnienia, a wielu absolwentów nie może znaleźć pracy. Czy będę mogła liczyć na korzystne zasady jego spłacania – pyta pani Justyna
Przed zaciągnięciem każdego kredytu warto się dobrze zastanowić. Niewiele czasu zostało jednak na podjęcie decyzji. Termin na podpisanie umowy o kredyt na studia mija 31 marca br. Dla wielu osób to jednak kwestia wyboru – albo pożyczka z banku, albo rezygnacja z nauki. Kredyt przeznaczony dla studentów jest udzielany na preferencyjnych warunkach. Ma niskie oprocentowanie, które wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, czyli ok. 1,1 proc. Oznacza to, że spłaca się kwotę niewiele wyższą niż pożyczona suma. Można też wnioskować o jego umorzenie.
Kwotę zobowiązania można obniżyć o 20 proc. osobie, która ukończyła studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim. W tym celu należy zwrócić się do banku, który udzielił pożyczki z wnioskiem potwierdzonym przez np. dziekana. Dobrze jest już w trakcie studiów dowiedzieć się o zasady wyłaniania najlepszych absolwentów. Ustala je rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.
Istnieje również możliwość umorzenia kredytu w całości. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które trwałe utraciły zdolność do spłaty zobowiązań i są w trudnej sytuacji materialnej. Muszą to jednak udokumentować. W tym przypadku podstawą umorzenia jest orzeczenie o niepełnosprawności. Wniosek o takie zwolnienie musi też zawierać oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, zawartych w dokumencie. Ponadto trzeba być uprawnionym do pobierania świadczeń z ośrodka pomocy społecznej.
Pożyczka, na wniosek kredytobiorcy, może natomiast zostać zniesiona częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej. Ta również powinna być potwierdzona przez ośrodek pomocy społecznej. Zainteresowany takim zwolnieniem musi spełnić przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń przyznawanych przez tę instytucję.
Druga możliwość uprawniająca do częściowego zwolnienia to przyczyna losowa powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności są to: choroba kredytobiorcy, konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowane przez pożar, powódź lub inną katastrofę. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wcześniej musi jednak zasięgnąć opinii komisji do spraw pożyczek i kredytów studenckich.
Bank może również umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo lub w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy. Następuje ono najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów stanowiących podstawę takiego umorzenia.
Preferencyjne warunki obejmują też spłacanie zaciągniętego zobowiązania. Nie następuje to od razu po otrzymaniu dyplomu szkoły wyższej. Spłata kredytu z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu:
● ukończenia nauki albo
● w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć kształcenie.
Na wniosek kredytobiorcy termin ten może być ustalony wcześniej – jeszcze w czasie w studiów. Wówczas student jest zobowiązany przedstawić wraz z wnioskiem o wcześniejszą spłatę ważną legitymację.
Kredyt zwraca się w równych ratach miesięcznych, a ich liczba stanowi dwukrotność wypłaconych transz. Może być ona:
● większa, jeśli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty pożyczki przekracza 20 proc. jego przeciętnego miesięcznego dochodu (z ostatnich trzech miesięcy),
● mniejsza na wniosek kredytobiorcy, jeśli chce np. szybciej spłacić kredyt.
W tracie pobierania kredytu student musi przedstawiać dwa razy w roku – do końca marca i do końca października – ważną legitymację studencką. Jeśli tego nie zrobi, bank przerwie wypłacanie transz. Utrata statusu studenta powoduje też konieczność wcześniejszej spłaty pożyczki. Trzeba ją zacząć już w następnym miesiącu.
Ważne
W przypadku przedstawienia ważnej legitymacji studenckiej albo przywrócenia w prawach studenta wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po tym, w którym to nastąpiło
Bank zaprzestaje wypłaty pieniędzy, jeśli kredytobiorca:
● nie przedstawił w terminie ważnej legitymacji,
● korzystał z więcej niż jednej pożyczki,
● utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów,
● został zawieszony w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej,
● wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu,
● wziął urlop od zajęć w uczelni,
● upłynęło 6 lat, na które udzielono kredytu.
Umowa o kredyt studencki zawiera:
● okres i terminy wypłacania kredytu,
● wysokość oprocentowania należnego od studenta,
● terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty,
● wysokości spłacanych rat należnych od studenta.
Podstawa prawna
Par 12, 13, 14, 17 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 688).