Senatorowie proponowali, aby pieniądze z kont bankowych, na których posiadacze nie dokonują transakcji przez 10 lat, były przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego. To rozwiązanie zostało jednak skrytykowane m.in. przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. W nowej wersji projektu zaproponowano, aby środki te trafiały do nowo utworzonego Funduszu Obywatelskiego. Miałby on nimi zarządzać do czasu wypłacenia ich spadkobiercom czy innym osobom mającym do nich tytuł prawny. Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby pójść m.in. na pomoc społeczną.
Reklama
Aby zdyscyplinować banki do przekazywania środków z uśpionych kont do funduszu, senatorowie proponują dwie regulacje. Po pierwsze – od nieprzekazanych pieniędzy instytucje finansowe będą musiały uiszczać odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Po drugie – w projekcie doposażono Komisję Nadzoru Finansowego w kompetencję badania działalności banków pod kątem wywiązywania się z tego obowiązku.
Gwarantem wypłat dla osób uprawnionych będzie Skarb Państwa. „W związku z tym nie można mówić o »wywłaszczeniu« posiadacza rachunku lub innego uprawnionego z jego praw do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku” – napisano w uzasadnieniu projektu. Senatorowie przekonują, że w przypadku przekazania ich do funduszu zmieni się jedynie podmiot zarządzający. Uprawniony nadal będzie miał roszczenie o wypłatę środków, tyle tylko że będzie je kierował nie do banku czy SKOK, lecz do Skarbu Państwa.
Propozycja została skrytykowana przez Rafała Matusiaka, prezesa Kasy Krajowej SKOK. W opinii przesłanej Senatowi przekonuje on, że pieniądze zgromadzone na rachunkach zostaną przekazane na inne cele niż zwrot mienia osobom mającym do nich tytuł prawny. De facto będzie to nacjonalizacja mienia.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach