Szykuje się rewolucja. Przedsiębiorcy z rynku ubezpieczeń będą musieli przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego informacje dotyczące oferowanych produktów czy dane dotyczące kondycji finansowej. Ma to uchronić konsumentów m.in. przed ryzykiem niewypłacalności zakładu. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
– Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego reżim dyrektywy Solvency II, który formalnie opiera nadzór KNF nad zakładami ubezpieczeń na analizie ryzyka – wskazuje Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.
Oznacza to, że po wejściu w życie nowych regulacji KNF będzie mogła skuteczniej kontrolować plan zarządzania ryzykiem w firmie, np. zasady tworzenia i wysokości rezerw dla celów wypłacalności. Organ dostanie w tym celu dodatkowe uprawnienia. Na żądanie KNF zakład będzie musiał przekazać jej wszelkie posiadane dokumenty bądź ich kopie. „W obecnej praktyce organu nadzoru pojawiają się przypadki, w których niektóre zakłady ubezpieczeń odmawiają przekazania żądanych dokumentów, ograniczając się do zawartych w nich informacji” – podkreśla resort finansów w uzasadnieniu projektu.
Co więcej, projekt umożliwia też kontrolę oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych. „W chwili obecnej przepisy prawa nie zawierają normy dopuszczającej możliwość zainicjowania przez organ nadzoru i przeprowadzenia inspekcji w oddziale zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji, co utrudnia organowi nadzoru stwierdzenie nieprawidłowości w jego działalności i podjęcie ewentualnych działań nadzorczych” – zauważa resort.
– Komisja zyska też skuteczniejsze narzędzia wpływu na skład zarządów zakładów ubezpieczeń oraz obsadę stanowisk nadzorujących w zakładzie kluczowe obszary, tj. aktuariat, compliance, audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem – wskazuje Dajnowicz.
Organ będzie mógł zawieszać takie osoby w czynnościach lub występować o ich odwołanie. Będzie to robił w razie stwierdzenia niewykonania przez zakład zaleceń nadzorczych. Te zaś będą mogły dotyczyć m.in. poprawy systemu zarządzania czy zaprzestania praktyk naruszających prawa ubezpieczonych.
W kwestii ochrony interesów konsumentów KNF otrzyma prawo do interwencji produktowej. Będzie ona polegała na możliwości zakazania lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu.
Projektowane przepisy wzmacniają też skuteczność rekomendacji KNF. W razie ujawnienia niewykonywania przez przedsiębiorcę zaleceń nadzoru – informacja o tym zostanie upubliczniona.
Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 stycznia 2016 r. Regulacja zastąpi dotychczasową ustawę o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.).
58 tyle obecnie krajowych zakładów ubezpieczeń funkcjonuje w Polsce
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych