Rzecznik finansowy wystąpił do podmiotów rynku finansowego o wyjaśnienia dotyczące praktyk w zakresie wprowadzania lub podwyższania wysokości minimalnego oprocentowania kredytów lub pożyczek. Poinformowało o tym biuro rzecznika w komunikacie prasowym.
A chodzi o to, że mechanizm tzw. klauzuli minimalnego oprocentowania w umowach lub regulaminach kredytów bądź pożyczek, zawieranych przez podmioty rynku finansowego z kredytobiorcami i pożyczkobiorcami będącymi osobami fizycznymi, nie pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu lub pożyczki w związku ze zmianą stopy referencyjnej poniżej ustalonego progu. W efekcie pomimo spadku wysokości stopy referencyjnej WIBOR wysokość raty kredytu nie zmniejsza się poniżej tego minimalnego progu. Rzecznik finansowy ma do tej praktyki zastrzeżenia. Dlatego poprosił o przeanalizowanie materiałów, do których udostępnienia zobowiązał instytucje finansowe. Tak, by ocenić, czy postanowienia dotyczące minimalnego oprocentowania kredytów nie stanowią niedozwolonych klauzul umownych.
‒ Problem tzw. klauzul minimalnego oprocentowania został zauważony przez naszych ekspertów jako niepokojąca tendencja na rynku. Potwierdzają ją kolejne wnioski składane przez klientów instytucji finansowych do mojego biura. Dlatego zdecydowałem o podjęciu kroków w celu wyeliminowania tego zjawiska z rynku – stwierdził Mariusz Jerzy Golecki, rzecznik finansowy, cytowany na stronie internetowej obsługującego go biura.
Przy ocenie prawidłowości działania sektora finansowego istotny będzie standard wyznaczony przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 9 lipca 2020 r. (sygn. C-452/18). Luksemburscy sędziowie wskazali, że co do zasady przedmiotowa klauzula jest dopuszczalna. Warunkiem jest jednak to, by konsument podpisujący umowę był w stanie zrozumieć konsekwencje ekonomiczne, jakie wynikają dla niego z kontrowersyjnego postanowienia. Kredytodawca lub pożyczkodawca powinien w szczególności udostępnić informację o kształtowaniu się w przeszłości wskaźnika, na podstawie którego obliczana jest stopa oprocentowania.