To nadal mało popularne, by pies (rzadziej kot), miał swoją polisę. Jednak w wielu sytuacjach może się to okazać rozsądne i potrzebne. Ubezpieczyciele oferują różne pakiety, które obejmują zazwyczaj pokrycie kosztów opieki i leczenia u weterynarza w przypadku choroby lub nagłego wypadku. Właściciel pupila może liczyć także na pokrycie szkód, jakie zwierzę może wyrządzić innym osobom lub w obcym mieniu (np. zniszczenie mebli, ugryzienie). Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także m.in. wypłatę odszkodowania po śmierci psa lub w sytuacji, gdy zwierzę zostanie skradzione lub otrute. Ceny polis zależą głównie od rasy i wieku zwierzęcia. Ubezpieczenie może wykupić prawny właściciel zwierzęcia, wpisany do rodowodu lub książeczki zdrowia.

Po sprawdzeniu oferty krajowego rynku można wyróżnić dwie grupy ubezpieczeń dla posiadaczy zwierząt. Pierwsza to polisy, które są oferowane w ramach większych pakietów (np. ubezpieczeń mieszkaniowych lub ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej). Takie dodatkowe ubezpieczenia zwierząt mają ograniczony zakres (np. chronią tylko przed skutkami szkód spowodowanych przez psa).

Bardziej kompleksowe ubezpieczenia dla posiadaczy psów i kotów prócz ochrony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzę, zapewniają zwrot kosztów leczenia pupila. Rozbudowane warianty oferują również opiekę nad zwierzęciem pod nieobecność właściciela. Droższe polisy zapewniają właścicielowi odszkodowanie wtedy, gdy choroba zwierzęcia uniemożliwi zaplanowany wyjazd.

Podstawowe pakiety ubezpieczenia obejmują np.:

 • zwrot kosztów leczenia psa lub kota po wypadku
 • ochronę przed szkodami wywołanymi przez zwierzę
 • zwrot kosztów transportu do najbliższego weterynarza
 • pomoc w poszukiwaniu zaginionego zwierzęcia
 • nielimitowany dostęp do infolinii weterynaryjnej

Zanim zdecydujemy się na konkretną polisę warto się upewnić, jakie zdarzenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Czasem występują ograniczenia wiekowe psa lub kota wykluczające go z ubezpieczenia. Należy również pamiętać, że odpowiedzialność (umowa) kończy się:

 • z upływem okresu ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej,
 • z dniem przejścia psa lub kota na nabywcę w związku z zawarciem umowy sprzedaży psa lub kota,
 • z chwilą śmierci psa lub kota,

Aby otrzymać refundację kosztów leczenia weterynaryjnego należy przedstawić dokumenty

 • raport medyczny z diagnozą, z wyszczególnieniem wykonanych procedur medycznych i datami przeprowadzonego leczenia,
 • oryginalny rachunek / faktura – w miarę możliwości z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych procedur

Ze standardowych ubezpieczeń wykluczone są psy i koty, które wyczynowo trenowane są do występów sportowych, walk czy pokazów cyrkowych.

W przypadku roszczeń sądowych (szkoda w mieniu lub osobowa) polisa zapewnia zazwyczaj:

 • sprawdzenie zasadności roszczenia i oddalenie roszczeń niezasadnych,
 • pokrycie uzasadnionych kosztów, niezbędnych do zapobieżenia przez Ubezpieczonego zwiększaniu się rozmiarów szkody,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody,
 • opłacenie kosztów wskazanego lub zaakceptowanego przez ubezpieczyciela obrońcy sądowego.