Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 14 września prowadzi nabór wniosków w konkursie dla przedsiębiorstw produkujących lub sprzedających ciepło. Wsparcie będzie można otrzymać na dofinansowanie inwestycji i innych działań ograniczających emisję CO2
Konkurs jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. Skierowany jest do przedsiębiorstw bez względu na wielkość: małych i średnich. Będą wspierane działania polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła, modernizacji procesu spalania lub przewidujące zastosowanie innego nośnika energii. – Dofinansowane będą mogły być na przykład projekty modernizacyjne, polegające na zastosowaniu nowocześniejszych rozwiązań technologicznych, albo projekty polegające na przejściu ze spalania węgla na spalanie gazu, oleju lub biomasy – wyjaśnia Przemysław Ekiert, ekspert z firmy doradczej Nexum sp. zo.o.
Minimalna kwota dofinansowania to 600 tys. euro, a maksymalna – nawet 5 mln euro. Dofinansowanie jest udzielane w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Największe szanse mają ci przedsiębiorcy, którzy będą realizować projekty w największym stopniu przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2.
– W praktyce największą szansę skorzystania z instrumentu mają przede wszystkim profesjonalni producenci ciepła, bo oni mają potencjał, który umożliwi im spełnienie wymogów – dodaje Przemysław Ekiert. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Minimalna wymagana wartość ograniczenia (uniknięcia) emisji CO2 wynosi 20 000 Mg/rok – wynika z regulaminu.
Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła, budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.
Łącznie na dofinansowanie projektów przewidziano 10,1 mln euro, tj. ok. 42 mln zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Dofinansowanie otrzymują projekty z listy rankingowej, które zajmą najwyższą pozycję na liście, do momentu wyczerpania alokacji. Ostateczną decyzję o pozycji projektów na liście rankingowej oraz o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komitet ds. Wyboru Projektów.
Złożenie wniosku może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji. Rozpoczęcie będzie możliwe dopiero po złożeniu wniosku. Realizacja projektu musi się zakończyć najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl