Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

„Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej” - podał CIR w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Według CIR, rozwiązania zawarte w projekcie, przedłożonym przez ministra środowiska, mają m.in. zapewnić skuteczniejszą kontrolę regulacyjną działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące; wprowadzić ograniczniki dawek promieniowania jonizującego; zmienić wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka.

W projekcie przewidziano zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych; doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące; zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych.

Projekt przewiduje też: zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami; ochronę przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi; zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych; zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą; objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

Nowe przepisy – wyjaśnia CIR - w szczególności dotyczące dawek granicznych i ograniczników dawek, pozwolą na lepsze kontrolowanie narażenia pracowników i ogółu ludności na działanie promieniowania jonizującego.

Dzięki identyfikacji zagrożeń związanych z naturalnie występującymi substancjami promieniotwórczymi (w szczególności radonu) będzie możliwe skuteczne planowanie i wykonywanie działań ochronnych.

Z kolei doprecyzowanie przepisów dotyczących +narażenia medycznego+ pozwoli – jak podaje CIR - uniknąć występowania tzw. ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, wynikających z niewłaściwego stosowania promieniowania jonizującego.

„Ponadto, wprowadzenie nowych przepisów dotyczących planowania awaryjnego pozwoli szybciej i skuteczniej reagować na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego oraz umożliwi odpowiednie reagowanie w sytuacji planowanego wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej” - czytamy w komunikacie.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.