W 2013 roku funkcjonariusze policji utracili część przywilejów emerytalnych, ale nadal warunki otrzymywania świadczenia są bardziej korzystne niż w przypadku większość innych grup zawodowych w Polsce.

Prawo do emerytury mundurowej ma funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej. Objęcia uprawnieniami emerytalnymi służb mundurowych domagają się także celnicy>>

Do 2013 roku policjant, aby otrzymać emeryturę musiał wyłącznie udowodnić 15 lat służby - osiągnięty wiek nie miał żadnego znaczenia. Po 15 latach emerytura wynosiła jednak tylko 40 proc. ostatniej pensji, a wzrastała za każdy dodatkowy rok służby o 2,6 proc. ostatniego wynagrodzenia. Także za każdy dodatkowy rok pracy poza policją emerytura rosła o 2,6 podstawy wymiaru, a jeśli było to więcej niż trzy lata - o 1,3 proc. podstawy wymiaru. 0,7 proc. wzrost przysługiwał jeszcze za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.

Reklama

Jednak te przywileje emerytalne przysługują już tylko funkcjonariuszom, którzy trafili do służby do końca 2012 roku, przy czym mogą oni dokonać wyboru, czy chcą przejść na emeryturę na starych zasadach, czy też według nowych regulacji.

Reklama

Bowiem funkcjonariusze wstępujący do służby po 1 stycznia 2013 roku mogą przejść na emeryturę dopiero po 25 latach służby i jeśli ukończyli 55 rok życia. Przy czym do stażu emerytalnego w przypadku policji wliczają się miedzy innymi okresy:

  • czynnej służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (potrzebny jest wniosek policjanta)
  • służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej,
  • służby w Urzędzie Ochrony Państwa, w policji państwowej i Milicji Obywatelskiej,
  • służby w Służbie Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej,
  • zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Do stażu emerytalnego nie wlicza się jednak okresu, gdy podczas pełnienia służby w organach bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego dana osoba popełniła przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela.

Wlicza się natomiast czas zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych, jeśli postępowanie karne zostało umorzone, funkcjonariusz został uniewinniony lub został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby, jak również okres wychowywania dzieci w wymiarze nie większym niż trzy lata, o ile miało to miejsce w okresie pełnienia służby. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj>>

Wysokość emerytury mundurowej jest teraz obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia z 10 kolejnych lat służby (ze stałymi dodatkami i nagrodami rocznymi), które wybiera sam mundurowy. Jeśli się na to nie zdecyduje, podstawę wymiaru emerytury będzie stanowić średnie uposażenie z 10 lat poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Tak jak wcześniej po 15 latach, tak obecnie po 25 latach służby emerytura jest wypłacana w wysokości 60 proc. podstawy jej wymiaru, ale będzie rosnąć o 3 proc. za każdy dodatkowy rok w służbie, do maksymalnie 75 proc. pensji.