W dzisiejszych czasach system świadczeń społecznych przewiduje rentę rodzinną dla osób, których zmarły członek rodziny posiadał prawo do renty lub emerytury. Warto zrozumieć, że to świadczenie nie jest automatycznie przyznawane, lecz wymaga spełnienia określonych kryteriów oraz przejścia przez procedurę wnioskowania. Kto może się ubiegać o rentę rodzinną?

Obecnie renta rodzinna przypada w udziale uprawnionym członkom rodziny, które w momencie śmierci miała sprecyzowane prawo do renty czy emerytury z powodu niezdolności do pracy lub spełniała kryteria do otrzymania jednego z nich.

Członkowie rodziny po spełnieniu ustawowych wymagań mogą starać się o rentę rodzinną. Za członków rodziny uważani są:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  • małżonek (wdowa i wdowiec);
  • rodzice.

Kiedy wdowa może starać się o rentę rodzinną?

Wdowa po zmarłym mężu może starać się o przyznanie renty rodzinnej gdy:

  • w momencie śmierci męża miała 50 lat lub była niezdolna do pracy
  • wychowuje nie mniej niż jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, które są uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, nie ukończyło 16 lat, a jeżeli uczy się w szkole – 18 lat, lub sprawuje nadzór nad dzieckiem, który jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji uprawnionym do renty rodzinnej.

O przyznanie renty rodzinnej może ubiegać się również wdowa, która ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania nie mniej niż jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat, a jeżeli się uczy – 18 lat.

Rozwód a renta wdowia. Czy się należy?

Jeśli była rozwiedziona lub wdową, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniła określone kryteria i miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony, które były ustalone wyrokiem sądowym.

Renta rodzinna 2024. Jaka jest jej wysokość?

Obecnie wysokość renty rodzinnej oscyluje w wysokości 85% świadczenia. Renta rodzinna przyznawana jest dożywotnio. W momencie, gdy wdowa czy wdowiec osiągną wiek emerytalny, mogą wnioskować do ZUS o naliczenie im własnej emerytury.

Przepisy nie uwzględniają ograniczeń co do długości trwania małżeństwa, w związku z tym długość małżeństwa nie ma wpływu w uzyskaniu prawa do renty rodzinnej.