Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały. Do niedawna takie osoby nie miały prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. ZUS od marca tego roku wypłaca świadczenie w maksymalnej kwocie 1780,96 zł,co stanowi równowartość minimalnej emerytury. Pieniądze otrzymać mogą również ojcowie.

Od 1 marca 2019 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy dotyczącej rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, do 31 grudnia 2023 roku przyznano to świadczenie dla około 77,8 tysiąca osób. W tym okresie wydatki na rodzicielskie świadczenie uzupełniające sięgnęły prawie 2,4 miliarda złotych. Obecnie beneficjentami programu Mama 4 plusjest około 60 tys. osób w całej Polsce. 99,9 proc. z nich to kobiety. Dla kogo jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające i jakie należy spełnić warunki?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus. Co to za dodatek?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi specjalne świadczenie finansowane z budżetu państwa, które ma na celu zapewnienie dochodu osobom, które zdecydowały się zrezygnować z pracy lub nie podjęły zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dziećmi w rodzinach wielodzietnych. W rezultacie tych decyzji nie nabyły one prawa do emerytury lub otrzymują emeryturę niższą od minimalnej. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi teraz dla nich podstawowe wsparcie finansowe, zapewniając im środki niezbędne do życia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus. Dla kogo? Jakie należy spełnić warunki?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. W przypadku śmierci matki, porzucenia dzieci przez nią lub długotrwałego zaprzestania przez nią wychowania dzieci, prawo do tego świadczenia będzie przysługiwać ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. Ojcowie, którzy ubiegają się o otrzymanie świadczeń, muszą dodatkowo potwierdzić, że matka dzieci nie była głównym opiekunem przez większość czasu, opuściła rodzinę lub zmarła. Warunek dotyczący opieki nad dziećmi obejmuje zarówno dzieci biologiczne, przybrane, jak i te przyjęte do wychowania w ramach rodziny zastępczej.

Osoby ubiegające się o świadczenie muszą spełniać następujące warunki:

nie posiadają wystarczających środków do życia oraz osiągnęły wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie osobom zamieszkującym na terenie Polski i posiadającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium kraju przez co najmniej 10 lat. Może być przyznane obywatelom Polski, osobom posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jak również obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus. Jak kwota?

Kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą w wysokości 1780,96 zł brutto a wysokością pobieranej emerytury albo renty. Jeżeli obecnie osoba pobiera rentę w wysokości 1000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 780,96 zł brutto. Średnia przeciętna wypłata z ZUS to 739 zł brutto, a średni wiek osób, które to świadczenie dostają, to 69 lat.