W przypadku urodzenia dziecka można otrzymać od państwa jednorazowo zapomogę. Nazywana jest ona potocznie becikowym. Nie dostanie go jednak każdy, a czas na złożenie wniosku jest ściśle określony.

Ile wynosi becikowe w 2024 roku?

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000 zł. Pieniądze przekazywane są na konto lub przekazem pocztowym.

Kto może uzyskać becikowe?

Jednorazowa zapomoga przysługuje rodzicowi nowo narodzonego dziecka, ale także opiekunowi prawnemu dziecka (osobie, której są powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) lub opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję).

Ponadto osoba starająca się o becikowe musi być obywatelem polskim mieszkającym w Polsce lub też cudzoziemcem mieszkającym w Polsce, który ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 roku), ma obywatelstwo innego kraju i na przykład zlecenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie (wymagającą wysokich kwalifikacji) czy dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Polski.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać becikowe?

Becikowego nie otrzymuje się z urzędu i nie każdy może o nie wnioskować. Prawo do uzyskania tego jednorazowego świadczenia mają wspomniane wyżej osoby:

  • w których rodzinie dochód na osobę nie przekracza miesięcznie 1922 zł netto;
  • jeżeli matka dziecka od 10. tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (ten warunek nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych i osób przysposabiających dziecko).

W przypadku, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko, może otrzymać becikowe, jeśli zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Warunek nie dotyczy przypadków, w których drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, rodzice sprawują opiekę naprzemienną zgodnie z orzeczeniem sądu, sąd zobowiązał tylko jednego rodzica do utrzymania dziecka lub oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica.

Wniosek o becikowe. Jakie dokumenty złożyć?

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka można składać w urzędzie, przez Internet lub listownie.

Wraz z nim należy przedłożyć również inne dokumenty, takie jak między innymi:

  • oświadczenie od lekarza lub położnej, z którego wynika, że matka dziecka była od co najmniej 10. tygodnia ciąży pod opieką lekarza;
  • w przypadku zmiany sytuacji dochodowej – dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, a także dokument potwierdzający utratę lub uzyskanie dochodu przez wnioskodawcę lub kogoś z jego rodziny;
  • w przypadku cudzoziemców – dokument, który uprawnia do pobytu w Polsce i wykonywania na jej terenie pracy (przykładowo karta pobytu).

Samotny rodzic dodatkowo musi złożyć także dokument (wydany lub zatwierdzony przez sąd) zobowiązujący drugiego rodzica do płacenia alimentów, a w przypadku, gdy drugi rodzic jest nieznany lub nie żyje – odpis aktu stanu cywilnego. Ponadto potrzebne być może postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów dla drugiego rodzica czy o ustanowieniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Kiedy należy złożyć wniosek o becikowe?

Na złożenie wniosku o becikowe rodzic ma 12 miesięcy od urodzenia dziecka, czyli na przykład w przypadku urodzenia dziecka 15 kwietnia 2024 roku ma czas do 15 kwietnia 2025 toku.

W przypadku opiekuna prawnego, faktycznego lub rodzica adopcyjnego, w przypadku, gdy dziecko ma mniej niż 18 lat, należy złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym dziecko zostało objęte opieką albo zostało przysposobione.