Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje wypłatę środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego. Pierwsza część należna jest małżonkowi członka otwartego funduszu emerytalnego, druga zaś osobie wskazanej przez członka OFE. Jest jednak warunek. Wypłata jest możliwa jedynie po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego. Jak podzielić pieniądze zgromadzone w OFE?

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Kto je otrzyma?

W przypadku zgonu członka OFE, połowa zgromadzonych składek z okresu małżeńskiej wspólności majątkowej przekazywana jest na konto w OFE lub subkonto w ZUS żyjącego małżonka. Pozostałe środki wypłacane są osobom wskazanym wcześniej za życia członka OFE, w umowie zawartej z funduszem.

Środki zgromadzone w OFEpodlegają również dziedziczeniu. W przypadku nie wskazania osoby uposażonej, konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego dotyczącego tych środków, które nie zostały przekazane małżonkowi. Istnieje również możliwość tzw. wypłaty gwarantowanej, która przysługuje uposażonemu w przypadku zgonu emeryta w ciągu pierwszych trzech lat pobierania emerytury.

W przypadku śmierci bliskiej osoby, OFE musi być poinformowany o tym fakcie poprzez przedstawienie aktu zgonu. Fundusz nie podejmuje samodzielnej inicjatywy w celu skontaktowania się ze spadkobiercą i wypłacenia mu zgromadzonych składek.

Już na etapie podpisywania umowy z OFE dotyczącej prowadzenia rachunku emerytalnego, można wskazać jedną lub kilka osób, które po śmierci mają otrzymać zgromadzone składki. Osoby te, zwane uposażonymi, nie muszą być spokrewnione. Istnieje również możliwość późniejszego wskazania lub zmiany osób uprawnionych do otrzymania składek.

Ważne

OFE jest zobowiązane do poinformowania ZUS o osobach, które otrzymały podział zgromadzonych na rachunku w OFE środków oraz o ich udziale w tych środkach w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału. Następnie ZUS przeprowadza analogiczny podział środków zgromadzonych na subkoncie. Zarówno po otrzymaniu zawiadomienia o podziale środków z OFE, jak i po otrzymaniu wniosku, ZUS ma 3 miesiące na przeprowadzenie podziału.

Jak małżonek wypłaci pieniądze po zmarłym członku OFE? Dokumenty i terminy

OFE dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej, a zatem nie było żadnej intercyzy, na rachunek małżonka, prowadzony w OFE, zostanie przelana połowa środków zgromadzonych w trakcie wspólności majątkowej.

Jeżeli małżonek nie ma rachunku w OFE i go nie założy, fundusz, zobowiązany jest taki rachunek założyć za niego. Podstawą do wypłaty będą wyłącznie stosunki majątkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Może to być akt małżeństwa wraz z oświadczeniem, iż nie doszło do zniesienia wspólności majątkowej lub umowa o zniesieniu wspólności majątkowej.

OFE wypłaci pieniądze dopiero po otrzymaniu wniosku, do którego dołączono odpis aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemne oświadczenie stwierdzające, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunkach majątkowych między małżonkami

Kiedy dokonywana jest wypłata z OFE? Wypłata ma miejsce w terminach wskazanych dla wypłat transferowych, w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie, jednak nie wcześniej niż w terminie jednego miesiąca od przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do wypłaty.

Dziedziczenie z OFE. Wskazani i spadkobiercy

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka OFE, które nie zostaną wypłacone małżonkowi, przekazywane osobom wskazanym wcześniej przez członka, a w przypadku ich braku, pieniądze wchodzą w skład spadku.

Wypłata jest dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez członka OFE. Następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby wskazanej. Jeżeli osobą uprawnioną jest małżonek zmarłego członka funduszu, wówczas wypłata może być przekazana, jeśli takie będzie jego żądanie, na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Zasady te dotyczą też spadkobierców, którzy zobowiązani są jednocześnie do przedstawienia prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku. Brak umowy z otwartym funduszem emerytalnym nie jest przeszkodą do wypłaty środków. Te mogą być po prostu przekazane na wskazany przez upoważnionego numer rachunku bankowego.

Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu.

Subkonto w ZUS i jednocześnie członkostwo w OFE. Jak wygląda wypłata?

Podział środków po śmierci członka rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba uprawniona do wypłaty środków musi najpierw złożyć stosowny wniosek do właściwego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE, w ciągu 14 dni od momentu zrealizowania podziału.

Podział środków na subkoncie w ZUS jest konsekwencją podziału środków zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.