Urzędy Skarbowe wypłacają już od lutego zwroty nadpłaconego podatku. Na wypłaty może także liczyć część emerytów, w tym osoby pobierające "trzynastki" i "czternastki". Komu przysługują te świadczenia i na jakie zwroty podatku można liczyć?

13. i 14. emerytura – komu przysługuje?

Do pobierania "trzynastki" uprawnione są osoby, które w dniu 31 marca danego roku posiadają prawo do emerytury – w tym także emerytury pomostowej, kapitałowej lub częściowej. Świadczenie otrzymają także renciści, w tym osoby uprawnione m.in. do renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. Do 13. emerytury mają również prawo osoby uprawnione do:

 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia, które przysługuje cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych.

13. emerytury są wypłacane automatycznie (razem z emeryturą kwietniową), w wysokości stałej kwoty odpowiadającej minimalnej wysokości emerytury w danym roku. W 2024 roku – po marcowej waloryzacji – jest to kwota 1780,96 zł brutto, natomiast w 2023 roku 13. emerytura wynosiła 1588,44 zł brutto. Czternasta emerytura ma kryterium dochodowe i jest wypłacana osobom (uprawnionym do świadczeń emerytalnych lub rentowych) otrzymującym do 2900 zł brutto miesięcznie. W 2023 roku "czternastka" wynosiła 2650 zł brutto.

Zaliczki za 13. i 14. emeryturę za 2023 rok

Od dodatkowych świadczeń jest odejmowane 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak również 12. proc. podatku dochodowego. Wysokość zwrotu podatku za zaliczki od 13. i 14. emerytury zależy od wysokości świadczenia jakie pobiera emeryt lub rencista. Do tego dochodzi kwestia wysokości dochodu – wolna kwota od podatku to 30 tys. zł. Oto przykładowe zestawienie kwot zwrotu podatku z tytułu dodatkowych świadczeń (przysługujące emerytom, którzy nie posiadają dodatkowych źródeł dochodu):

 • 1000 zł – przysługuje 149 zł zwrotu,
 • 1500 zł – przysługuje 269 zł zwrotu,
 • 2000 zł – przysługuje 389 zł zwrotu,
 • 2400 zł – przysługuje 120 zł zwrotu.

Zwrotu z tytułu zaliczki za 13. i 14. emeryturę nie otrzymają osoby pobierające emeryturę lub rentę w wysokości 2500 zł brutto – lub wyższej. Zwroty podatkowe dla emerytów były wypłacane automatycznie już od połowy lutego.

Którzy seniorzy mogą liczyć na wyższy zwrot podatku?

Wyższe zwroty dotyczą m.in. seniorów pracujących i uprawnionych do korzystania z ulg lub odliczeń. Emeryci i renciści mogą skorzystać m.in. z:

 • ulgi dla seniora – zwolnienie z opodatkowania przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie,
 • ulgi rehabilitacyjnej – odliczenie kosztów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów lub osób ponoszących koszty związane z rehabilitacją,
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi na Internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi z tytułu darowizny.

Seniorzy uprawnieni do pobierania emerytury lub renty – i nieposiadający dodatkowych źródeł dochodów – nie muszą wypełniać rozliczenia PIT. Dokument jest przygotowywany automatycznie przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie muszą samodzielnie przygotować emeryci uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu, rozliczający się z małżonkiem oraz osoby chcące skorzystać z ulg i odliczeń.