Osoby, które ukończyły 75 rok życia, zostaną objęte szczególną opieką geriatryczną. Będzie ona realizowana w: szpitalnych oddziałach geriatrycznych wskazanych w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej; centrach zdrowia 75+; oraz podstawowej opiece zdrowotnej.

Wprowadzenie nowych rozwiązań przewiduje ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz.U. z 8 września 2023 r. poz. 1831). Najważniejsze jej przepisy wejdą w życie1 stycznia 2024 r.

Zachowanie sprawności i samodzielności

Szczególna opieka geriatryczna będzie miała na celu m.in.:

 • zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności uprawnionych seniorów;
 • zapewnienie określonych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami centrum zdrowia 75+, w szczególności przez zapewnienie całościowej oceny geriatrycznej oraz opracowanie i realizację indywidualnego planu postępowania terapeutycznego;
 • zapewnienie działań profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb osób, które ukończyły 75. rok życia, w tym mających zapobiegać ich niepełnosprawności i niesamodzielności;
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.
 • zapewnienie koncyliacji lekowej pacjentom centrum;
 • zapewnienie edukacji zdrowotnej pacjentom centrum oraz ich opiekunom;

Wojewódzki plan

Placówki szczególnej opieki geriatrycznej będą działać na terenie województwa na podstawie wojewódzkiego planu, sporządzanego przez właściwego wojewodę i zatwierdzanego przez ministra zdrowia, po zaopiniowaniu przez Krajową Radę do Spraw Opieki Geriatrycznej.

Wojewódzki plan określi:

 • lokalizację szpitalnych oddziałów geriatrycznych sprawujących szczególną opiekę geriatryczną na terenie województwa, ze wskazaniem podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym zlokalizowany jest oddział geriatryczny lub w którym będzie utworzony;
 • obszary działania wraz z lokalizacją poszczególnych centrów zdrowia 75+;
 • nie więcej niż trzy centra współpracujące z danym oddziałem geriatrycznym.
 • minimalną liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach geriatrycznych;

Łączna liczba łóżek w oddziałach geriatrycznych na terenie województwa nie może być mniejsza niż 50 łóżek na 100 tys. osób, które ukończyły 60. rok życia, mieszkających w województwie, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku.

Centrum zdrowia 75+

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, placówka centrum zdrowia 75+ będzie zapewniać możliwość kompleksowego podejścia do diagnozowania i leczenia pacjenta, a jeśli zajdzie taka konieczność, to również rehabilitacji w różnych zakresach. Głównym celem działania centrum zdrowia 75+ będzie skoordynowana opieka medyczna dla pacjentów geriatrycznych w celu ustabilizowania ich stanu zdrowia oraz umożliwienia dalszego autonomicznego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku. Opieka geriatryczna różni się od konwencjonalnego podejścia medycznego, które tradycyjnie skoncentrowane jest na leczeniu poszczególnych chorób. Naczelnym celem geriatrii jest poprawa stanu funkcjonalnego człowieka, głównie w zakresie czynności życia codziennego i jakości życia osób starszych – zwrócono uwagę we wspomnianym uzasadnieniu.

W powiatach

Ustawa przewiduje, że obszar działania centrum obejmie teren powiatu, jego części, kilku powiatów albo ich części, zamieszkały łącznie przez nie mniej niż 6 tys. i nie więcej niż 12 tys. osób, które ukończyły 75. rok życia, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku.

Zgodnie z ustawowymi przepisami, wojewoda udostępni informację o rozpoczęciu prac nad sporządzaniem projektu wojewódzkiego planu w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego. Natomiast w terminie 60 dni od udostępnienia tej informacji powiat będzie mógł zgłosić pisemną propozycję dotyczącą utworzenia i lokalizacji centrum.

Przy sporządzaniu wojewódzkiego planu wojewoda uwzględni wspomniane zgłoszenia, chyba że ich uwzględnienie nie będzie możliwe ze względu na konieczność zapewnienia równomiernego rozmieszczenia centrów na terenie województwa lub dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w centrach.

Natomiast w przypadku braku zgłoszenia dotyczącego centrum, zlokalizuje się je w podmiocie leczniczym wykonującym działalność na danym obszarze, biorąc pod uwagę kryteria określone w przepisach ustawy.