Jestem uczestniczką PPK. W listopadzie zrezygnowałam z gromadzenia nowych środków w tym programie – złożyłam deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a na początku 2024 roku zamierzam przejść na emeryturę (mam już 63 lata). Czy będzie to miało wpływ na moje prawo do dopłaty rocznej za 2023 rok?

Złożenie przez uczestnika PPK rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w trakcie roku, za który ustalane są jego uprawnienia do dopłaty rocznej, albo ustanie zatrudnienia uczestnika PPK pozostają bez wpływu na jego prawo do tej dopłaty, oczywiście, o ile wcześniej - w danym roku - uczestnik zgromadził na swoim rachunku PPK kwotę wymaganą do jej otrzymania. Jednak rozpoczęcie wypłat po 60. roku życia - przed wypłatą dopłaty rocznej - pozbawi uczestnika PPK możliwości jej otrzymania.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który ta dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. Oznacza to, że warunkiem otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok będzie zgromadzenie na rachunku lub rachunkach PPK uczestnika PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł. A w przypadku osób, które w 2023 roku korzystają z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

Podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązu

Ważne

jąca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł.

Więcej niż jeden rachunek PPK

Przy ustalaniu uprawnień do dopłaty rocznej, uwzględnia się wpłaty dokonane w roku, za który ustalane są te uprawnienia, na wszystkie rachunki PPK prowadzone dla danego uczestnika. Jeżeli więc uczestnik ma kilka rachunków PPK, uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich. W takim przypadku dopłata roczna zostanie zewidencjonowania na tym rachunku PPK, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej dla niego najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto dla uczestnika PPK więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata roczna zostanie zaewidencjonowana na tym rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków będzie wyższa.

Przykład

Uczestnik PPK ma trzy rachunki PPK. Dwa jego rachunki PPK prowadzone są przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarli dla niego poprzedni pracodawcy, a jeden prowadzony jest przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł w jego imieniu obecny pracodawca. Przy ustalaniu uprawnień do dopłaty rocznej, uwzględnione zostaną kwoty wpłat dokonanych w danym roku na wszystkie rachunki PPK prowadzone dla tego uczestnika.

Termin przekazania dopłaty

Dopłata roczna powinna zostać zaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje. Gdyby jednak okazało się, że uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie został uwzględniony przy ustaleniu liczby uczestników, którzy nabyli prawo do dopłaty za ten rok, w związku z czym nie otrzymał jej w roku, w którym powinien, dopłata ta zostanie zaewidencjonowana na rachunku PPK tego uczestnika w roku następnym albo w kolejnych latach - pod warunkiem, że prawo do niej nie uległo przedawnieniu. Potrzebny jest do tego wniosek złożony przez tego uczestnika, PFR, instytucję finansową lub podmiot zatrudniający.

Brak uprawnienia do dopłaty rocznej

Należy pamiętać, że dopłata roczna nie przysługuje uczestnikowi, który po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (instytucja finansowa poinformuje o tym PFR). Ponadto dopłata nie przysługuje, jeśli uczestnik PPK - w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia - osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Przykład

Uczestnik PPK zgromadził już na swoim rachunku PPK kwotę uprawniającą go do dopłaty rocznej za 2023 rok. Jednak w związku z tym, że w grudniu 2023 roku skończy 60 lat, w styczniu 2024 roku planuje rozpocząć wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK. Jeśli tak się stanie, uczestnik PPK nie otrzyma dopłaty rocznej za 2023 rok.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).
Joanna Gawęda,
Ekspert PFR Portal PPK