Jak data rozwiązania stosunku pracy wpływa na wypłatę emerytury? Osoba zatrudniona przed przejściem na emeryturę, której ZUS zawiesił prawo do tego świadczenia z powodu kontynuowania stosunku pracy, w celu podjęcia jego wypłaty musi zgłosić do organu rentowego wniosek w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy.
Jestem uprawniona do emerytury od 1 marca 2015 r. Na początku kwietnia 2015 r. ZUS zawiesił mi prawo do tego świadczenia w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. Stosunek pracy rozwiązałam 31 grudnia 2015 r. i jeszcze tego samego dnia wystąpiłam z wnioskiem o podjęcie wypłaty emerytury, dołączając również świadectwo pracy. ZUS podjął wypłatę świadczenia od 1 stycznia 2016 r. Czy postąpił prawidłowo, skoro wszystkie dokumenty dostarczyłam jeszcze w grudniu 2015 r.?
W związku z tym, że stosunek pracy został rozwiązany ostatniego dnia grudnia 2015 r. ZUS prawidłowo podjął wypłatę zawieszonej emerytury od 1 stycznia 2016 r.
Osoba zatrudniona przed przejściem na emeryturę, której ZUS zawiesił prawo do tego świadczenia z powodu kontynuowania stosunku pracy, w celu podjęcia jego wypłaty musi zgłosić do organu rentowego wniosek w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy. ZUS rozpocznie wówczas wypłaty od miesiąca zgłoszenia wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy stosunek pracy został rozwiązany w ostatnim dniu danego miesiąca. Wówczas w razie zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia jeszcze w tym samym miesiącu ZUS wypłaca je dopiero od następnego miesiąca.
Gdyby zainteresowana zwolniła się z pracy przynajmniej jeden dzień wcześniej i od razu zgłosiła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie zatrudnienia, ZUS wypłaciłby świadczenie również za grudzień 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 103a i art. 135 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Od kilku lat jestem na rencie i prowadzę firmę. Od 1 stycznia 2015 r. pracuję dodatkowo na umowie o pracę z wynagrodzeniem 3000 zł brutto. Składki muszę opłacać tylko z tytułu stosunku pracy. Czy mimo to dla celów rozliczenia z ZUS powinienem wykazać przychód osiągnięty w ubiegłym roku z obydwu źródeł?
Informując ZUS o przychodzie za 2015 r., trzeba uwzględnić zarówno prowadzenie działalności gospodarczej, jak i wykonywanie umowy o pracę. Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury bądź renty wpływa bowiem przychód z każdej działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub z tytułu służby. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy w konkretnym przypadku osoba uprawniona zwolniona jest z obowiązku opłacania z tego tytułu składek.
Emeryci i renciści, którzy sami za siebie opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, w oświadczeniu o wysokości przychodu w poprzednim roku kalendarzowym powinni wykazać przychód w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychodem tym jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy (w 2015 r. – 2375,40 zł, w 2016 r. – 2433,00 zł) lub 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 525,00 zł, a w 2016 r. – 555,00 zł) dla osób rozpoczynających działalność uprawnionych do korzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek.
W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i nie przystąpiła do nich dobrowolnie, wskazuje w składanym oświadczeniu przychód w kwocie, która stanowiłaby podstawę wymiaru składek w przypadku objęcia obowiązkowymi lub dobrowolnymi ubezpieczeniami.
Podstawa prawna
Art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 18 ust. 8 i art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 11 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).
Od 1 stycznia 2015 r. jestem uprawniony do wcześniejszej emerytury i dorabiam na umowę o pracę. Niedługo zamierzam zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przychód za 2015 r. Czy ma w nim być nie tylko łączny przychód z całego roku, czy też w rozbiciu na poszczególne miesiące? Czy w zaświadczeniu powinien on uwzględnić kwotę nagrody wypłaconej w marcu 2015 r. za IV kw. 2014 r.?
Należy zadbać o to, aby pracodawca wykazał przychód z poszczególnych miesięcy 2015 r., a także sprawdzić, czy na pewno nie ujął w wystawianym zaświadczeniu nagrody wypłaconej w marcu 2015 r. za okres przypadający przed nabyciem uprawnień emerytalnych.
Wystawiając zaświadczenie o przychodzie uzyskanym przez emeryta lub rencistę dla celów rozliczenia z ZUS w poprzednim roku rozliczeniowym, płatnik składek powinien podać oprócz łącznej kwoty tego przychodu kwoty wypłacone w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku. Tylko bowiem wtedy ZUS będzie mógł wybrać korzystniejszy wariant rozliczenia dla świadczeniobiorcy (w stosunku rocznym lub miesięcznym).
Zasadą jest, że płatnik składek powinien przyporządkować przychód pracownika do miesiąca (roku), w którym został wypłacony lub przedstawiony do wypłaty. Należy jednak zaznaczyć, że przychód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej przed ustaleniem prawa do świadczenia, niezależnie od tego, kiedy został wypłacony, nie wpływa na jego zawieszenie lub zmniejszenie. Płatnik składek nie powinien więc uwzględniać tego przychodu w wystawianym zaświadczeniu, mimo że został on wypłacony w roku, który podlega rozliczeniu.
Podstawa prawna
Art. 127 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).